Referat fra møte 1. til 4. april 2003.

6th London International Eating Disorders Conference

6th London International Eating Disorders Conference ble i år arrangert 1. til 4. april på Imperial College i London. Over 600 delegater fra alle verdensdeler deltok. Programmet vekslet mellom plenumsforelesninger, parallellsesjoner og såkalte training tracks der en kunne følge en serie forelesninger innen et emne over flere dager. Derved fikk en anledning til å fordype seg i et emne. Undertegnede deltok på serien om motivasjon. Janet Treasure og hennes medarbeidere ved Maudsley Hospital i London presenterte motivasjonsteknikker ved forelesninger, rollespill og diskusjon omkring hvordan en kunne benytte «Motivational Interviewing» i evaluering og behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. De hevder at teknikken med motivational interviewing kan brukes selv ved alvorlige spiseforstyrrelser og ved redusert almentilstand. De grunnleggende elementene i denne teknikken ble gjennomgått av Josie Geller på årsmøtet i Norsk selskap for spiseforstyrrelser på Modum i 2002.

Et annet høydepunkt var Hubert Laceys presentasjon om hvordan pasienter med multiimpulsiv anorexia nervosa og bulimia nervosa ble behandlet ved St. Georges hospital i London. Her får denne gruppen pasienter behandling av et tverrfaglig team som har ukentlige møter der hele gruppen måt bli enig om hvilket behandlingopplegg som skal følges. Det er relativt vanlig med uenighet i teamet om hvordan behandlingen skal gjennomføres. Om nødvendig blir avgjørelse tatt ved skriftlig avstemning. Selv om Hubert Lacey er faglig ansvarlig for avdelingen som behandler disse pasientene, hevder han at han blir nedstemt omkring hver annen uke. I saker der han mener pasienten kan være sucidal opplever han denne ordningen som vanskelig dersom det er flertall for å skrive ut pasienten. Men hans erfaring er at en slik ordning er nødvendig for å kunne få det tverrfaglige teamet til å kunne fungere som en enhet. Når avgjørelse om hvilken strategi som skal følges er tatt, kan ingen i teamet reservere seg mot gruppens konklusjon, hele teamet må fullt ut støtte alle delene i strategien. Han konkluderte med at det er ikke individualterapien eller gruppeterapien som i seg selv som gjør at pasienten blir frisk, strukturen og funksjonen i teamet er helt avgjørende for utfallet av behandlingen.

The Medical management of eating disorders ble presentert av Laird Birmingham som er indremedisiner og direktør ved Eating disorders program ved University of British Columbia i Canada. Han tok utgangspunkt i aktuelle kliniske problemstillinger som ødemer, dyspne, bevissthetstap, forvirringstilstander, smerter og andre somatiske tilstander en møter blant pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Ved større behandlingssentra og spesialenheter vil en relativt ofte møte slike problemer. Laird Birmingham sin problembaserte strukturerte tilnærming bør være av stor interesse for norske spesialenheter som er i ferd med å utvikle strategier for håndtering av somatiske komplikasjoner ved alvorlige spiseforstyrrelser.

Bergen 160403
Stein Frostad