Referat fra årsmøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2003

Dagsorden

Tilstede: Overlege Stein Frostad
NFR-stipendiat Einar Kjelsås (referent)
Meldt avbud:
Psykiater Finn Skårderud (leder)
Klinisk psykolog Kari-Brith Thune-Larsen
Professor Jan Rosenvinge
Psykolog Karianne Vrabel
Psykolog Torunn Beate Berge
10 i salen

 • Åpning
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent 
 • Godkjenning av dagsorden
 • Redegjørelse v/styremedlem Stein Frostad
 • Evt.

REFERAT

 • Åpning ved styremedlem Stein Frostad
 • Møteleder Stein Frostad
 • Referent Einar Kjelsås
 • Dagsorden godkjent
 • Redegjørelse fra Styret i Norsk selskap for spiseforstyrrelser.

Stein Frostad beklaget på vegne av styret at det ikke var sendt ut dagsorden, årsmelding og regnskap og at dette ikke forelå på årsmøtet. Selskapet har hatt 2 heldagsmøter med hovedvekt på den Nordiske kongressen i 2004 (nytt heldagsmøte 17 okt), og 2 telefon møter. Økonomien i selskapet er god (for detaljer se vedlegg til årsmøtereferat). I år har selskapet lagt hovedvekten på planlegging av den store Nordiske kongressen i Oslo Plaza 17-18.sept. 2004. Planleggingen er meget godt igang, og Possibility skal bidra med sin kompetanse.

Nyhetsbrev blir nå lagt på nettet; www.nmsf.no. Her ligger det informasjon om viktige framtidige møter/konferanser, referater fra tidligere møter samt linker til sentrale nettsider om spiseforstyrrelser nasjonalt og internasjonalt. Referat fra konferansen på Rica Hell Hotell vil også bli lagt ut på sidene. Årsmelding, regnskap for Norsk selskap for spiseforstyrrelser og referat fra årsmøtet vil bli lagt ut på nettsidene.

Det er ikke valg i år, nytt valg i 2004.

 1. Eventuelt Det kom forespørsel fra salen om Selskapet kan lage en konsensus mal for spørreskjema som bør brukes i voksenpsykiatrien og barne-og ungdomspsykiatrien. Styret i Norsk selskap for spiseforstyrrelser vil følge opp denne forespørselen, i første omgang i form av en henvendelse til Nasjonalt forskningsnettverk innen spiseforstyrrelserDet ble påpekt som uheldig at det ikke var sendt ut dagsorden for årsmøtet og at det ikke forelå regnskap eller årsrapport ved start av årsmøtet. Det ble fremmet ønske om at Norsk selskap for spiseforstyrrelser i større grad formidler informasjon om aktiviteten i selskapet slik at det blir lettere for medlemmene å se hva medlemsavgiften benyttes til. Mesteparten av informasjonen fra Norsk selskap for spiseforstyrrelser foreligger nå gratis på internett. Det er således ikke nødvendig å være medlem av selskapet for å få nødvendig informasjon.

  Dette ble tatt til etterretning, og vil bli tatt opp på kommende styremøter.

  Ingen øvrige vedtak fattet.

Møtet hevet.

Styret
Leder:
Psykiater Finn Skårderud
Styremedlemmer:
Psykolog Torunn Beate Berge, Vestfold
Overlege Stein Frostad, Bergen
NFR-stipendiat Einar Kjelsås, Trondheim
Psykolog Jan Rosenvinge, Tromsø
Psykolog Kari-Brith Thune-Larsen, Oslo
Psykolog Kaianne Vrabel, Buskerud

Stjørdal 06.10.03
Styremedlem Einar Kjelsås

Regnskap 2002

Resultatoppstilling for perioden 010801-311202

Inntekter:

Kontigentinntekter i perioden 26800
Renteinntekter 2731
Sum inntekter 29531

Kostnader:

Revisjonshonorar 6820
Kontorutgifter 1745
Sekretærhonorar 3750
Styremiddag 2682
Møte- og kurskostnader 2046
Bankomkostninger 204 17283

Resultat for perioden 12249

Saldo i henhold til bankutskrift 010801 72093
Resultat i perioden 12249
Disponibelt beløp pr 311202 84341
Saldo i henhold til bankutskrift 311202 84341