Deltakere ved møtet i det nasjonale klinisk nettverket mot spiseforstyrrelser 211103

Helse Nord RHF
Psykolog Vibeke Stalsberg, Ungdomspsykiatrisk avd. UNN, 9038 Tromsø
Jan Rosenvinge, Universitetet i Tromsø, Institutt for psykologi, 9037 Tromsø
Mildrid Valvik, Nordlandssykehuset, 8010 Bodø

Helse Vest RHF
Stein Frostad, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen
Jorunn Torgauten, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Helse Sør RHF
Overlege Magne Tauler, psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus, 4604 Kristiansand.
Avd.sykepleier Hilde Thomassen, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus, 4604 Kristiansand
Seksjonsoverlege Kristin Djupesland, BUP, Sørlandet sykehus, 4604 Kristiansand

Helse Øst RHF
Kari Brith Thune Larssen, Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri, 0319 Oslo.
Leder Åse Minde, Enhet for spiseforstyrrelser , Klinikk for psykiatri, Aker universitetssykehus, Trondheimvn. 235, 0514 Oslo
Psykolog Karl Eldar Evang, Enhet for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykiatri, Aker universitetssykehus, Trondheimsvn. 235, 0514 Oslo

Helse Midt-Norge RHF
Arild Vassenden, Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 Stjørdal
Barnepsykiater Kjersti Brænne, St. Olavs Hospital, 7030 Trondheim
Klinikkleder Marit Bjartveit Krüger, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
Leder for Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser Henrik Lundh, Sykehuset Levanger 7600 Levanger.
Overlege Sigrid Bjørnelv, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, 7600 Levanger.
Spesialsykepleier Monika Otterstad Sund, Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
Spesialsykepleier Astri Mia Sve, St. Olavs Hospital avd. Brøset

Sosial- og helsedirektoratet
Tone Viljugrein
Ewa Ness

Referat fra møte i nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser

Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal
Tid: Fredag 21.11.03 kl.10.00 – 16.00

Klinikkleder Marit Bjartveit Krüger ønsket velkommen, og det ble foretatt en kort presentasjon av møtedeltakerne.

Tone Viljugrein fra Sosial-og helsedirektoratet åpnet med å orientere kort om bakgrunnen for nettverket, og henviste til strategiplan mot spiseforstyrrelser, og helseforetakenes styringsdokument. Målet med opprettelsen av nettverket er å få til en god organisering av behandlingstilbudet til disse pasientene på tvers av regiongrensene. Det er i år satt av penger til drift av nettverket (2 millioner kr. i år), 300.000 kr. til hver region, 500.000 kr. til Helse Midt-Norge pga. koordineringsansvaret. Ny kontaktperson i BUAS er Margareth Aarsland.

Klinikkleder Marit Bjartveit Krüger tok utgangspunkt i Regional Psykiatriplan, beskrev kompetansesenter- og kometansenettverkstankegangen, og hvordan bygge opp kompetansenettverk. I etableringen av det nasjonale nettverket har det vært problemer med å få oversikt over regionale kontaktpersoner til et klinisk nettverk.

Psykolog Henrik Lundh, leder for regionalt fagteam for spiseforstyrrelser i Helse Midt-Norge (RFTS), beskrev oppbyggingen av RFTS og regional spesialenhet for spiseforstyrrelser. Målsetting for det nasjonale kliniske nettverket må være å arbeide for bedre kommunikasjon på tvers av regionene, arrangere konferanser for erfaringsutveksling samt dele kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer i behandlingsapparatet. Spørsmålet er om et nasjonalt klinisk nettverk være et nettverk kun for de regionale spesialenhetene, eller skal det være et overordnet nettverk for alle interesserte klinikere slik at kompetanse også kan nå disse behandlingsinstitusjonene?

Overlege Sigrid Bjørnelv la fram mulige mål for et nasjonalt klinisk nettverk, og ulike metoder for å nå dette målet.

Disse punktene ble debattert, og avslutningsvis orienterte Tone Viljugrein om søknadsfristen for midler for 2003, den er satt til 1. desember. Videre vil Sosial- og helsedirektoratet igjen sende brev til de regionale foretakene vedrørende regionale koordinator og deltakere til klinisk nettverk.

Forslag

  • De regionale foretakene oppnevner minst 2 personer til det regionale kliniske nettverket (for eksempel 1 fra voksepsyk. og 1 fra BUP). Forutsettes klinisk forankring. Det bør også vurderes kompensasjon for å sitte i det nasjonale nettverket.
  • Det bør være jevnlige møter, hver annen måned i tillegg til kurs/fagdager/temadager i nettverkets regi.

Det er de regionale helseforetakenes ansvar å gi et behandlingstilbud til denne pasientgruppen og øke kompetansen blant sine ansatte. Det er arbeidsgiver som bestiller helsetjenesten utført, og derfor må også arbeidsgiver gi midler til drift.

Toril Matberg
referent