Sted: Auditoriet i gamle Psykiatrisk klinikk. Haukeland Sykehus.
Tid: Onsdag 16. juni 2004, kl. 10 – 16.
Deltagere: Se nederst i dette dokumentet.
Referent: Mia Sve

Nasjonal koordinator Sigrid Bjørnelv ønsket velkommen, og det ble foretatt en kort presentasjon av møtedeltakerne.

Sak 1. Orientering fra møte med Shdir : Det ble referert kort fra møtet med Shdir 23. april 2004. Sosial- og helsedirektoratets opprinnelige tanke var å samle fagfeltet innad i regionene. Regional koordinator ble utnevnt, og dennes ansvar var å kartlegge behovene i sin region. Shdir satte av ca. 300 000 kroner til hver region, og disse midlene var først og fremst øremerket tiltak knyttet til nettverksbygging. Gjennom å etablere en arena for samhandling var tanken å bygge opp kompetanse internt. Det skal sikres en forankring i alle foretak og enheter. Utfordringen ligger blant annet i å finne gode lokale løsninger, og å få alle med (BUP, voksne og somatikken). Ut over dette står regional koordinator fritt innenfor rammene.

Når det gjelder midler for inneværende år, er fristen for å søke disse satt til 1. august. I følge Turid Moseid vil det ikke være problematisk om søknaden ikke er inne før 1. september. En utsettelse skyldes at brev sendt ut fra Shdir enda ikke har nådd frem til de regionale koordinatorene. Dette, kombinert med nært forestående sommerferie, gjør det vanskelig for mange å få søknaden inn til 1. august. Det ble enighet om at videre brev fra Shdir heretter vil bli sendt ut med kopi til regionale koordinatorer.

Videre ble det diskutert rundt de regionale koordinatorenes rolle i forhold til rapportering av brukte midler. Regnskap for store summer tar tid, og fordeling av midler til andre enheter vanskeliggjør ytterligere. Det ble fremmet forslag om en direkte rapportering fra Hf til Shdir. Dette skulle Moseid ta med seg tilbake til direktoratet.

Sak 2. Navn, forkortelse og logo: Deltakerene ble enige om at NKNS var en hensiktsmessig forkortelse. Når det gjelder logo, oppsto det noe debatt i forhold til nytteverdien. Ut fra intensjonen om et synlig nettverk, ble det likevel enighet om å kontakte et reklamebyrå for hjelp med utformingen. En logo vil kunne benyttes på vår nettside, og også i forhold til markedsføring.

Sak 3. Etablering av nettsted: Hensikten med nettsiden er å gi oversikt, samt å bedre tilgjengeligheten. Viktig at allmennleger kan finne frem til behandlingsalternativer rundt om i Norge. Det må komme frem hvem som kan kontaktes hvor. Nettstedet skal inneholde informasjon om hvem som er regionale koordinatorer i de ulike regionene, og hvem som er kontaktpersoner hvor. Siden bør også inneholde generell informasjon, samt opplysninger om hva som skjer i forhold til spiseforstyrrelser i Norge.

Regionale koordinatorer har ansvar for å skaffe oversikt i egen region, og å for å sette dette på papiret. Hvem er det naturlig å henvise hvor i hvilken region.

Det ble fremsatt tanker om å ha to utgaver av nettsidene; en intern for oss, og en ekstern for andre interesserte.

Sak 4. Avdeling for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssykehus: Bjarte Subhaug presenterte avdelingen som består av fire avsnitt (spiseforstyrrelser, alderspsykiatri, konsultasjonsteam og senter for traumatisk stress og vold). Avdelingen er i ferd med å etablere Regional kompetansesenterfunksjon.

Sak 5. Om barnepsykiatri og samarbeid: Annicken Ulvik orienterte om erfaringer innen barnepsykiatrien, og deres samarbeid med andre relevante aktører innen fagfeltet.

Sak 6. Videre møteplan: Neste møte i NKNS vil finne sted i Midt-Norge 2. september. Deretter står Helse Øst for tur med møte i Oslo 18. november. Program for møtene kommer senere. Alle oppfordres til å komme med innspill i forhold til aktuelle tema.

Sak 7. Videreutdanning for miljøterapeuter: Sigrid Bjørnelv orienterte om planer rettet mot videreutdanning på universitetsnivå for miljøterapeuter som arbeider med behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Miljøterapeuter har pr. i dag ingen tellende utdanning ut over generell videreutdanning i psykiatri. Man ser foreløpig for seg en utdanning over to år, med et kull på 20 personer. Gjennomført studie vil gi 60 studiepoeng. Inntakskrav vil blant annet være klinisk praksis og yrkesaktivitet innenfor arbeidsområdet gjennom hele utdanningen.

Sak 8. Fritt sykehusvalg i BUP: Lars Hammer tok denne saken opp til debatt på bakgrunn av eksempler på uklarhet i forhold til ansvar og lovverk. Pasienter skal få tilgang på tilbudene som er best utviklet, og tilgjengeligheten skal være høy. Det er uklart om vi kan si nei til en pasient selv om man opplever å ikke ha kapasitet. Dersom man setter pasienten på venteliste, overtas samtidig ansvaret. Dersom ventelistegarantien gjør at pasienten må tilbys annet behandlingstilbud, som eksempel utenlandsopphold, må sykehuset der pasienten har stått på venteliste betale for dette. Denne ordningen kan synes å være urimelig, og kan også virke mot sin hensikt ved at sykehus vegrer seg for å motta pasienter fra andre fylker. Hver region ble oppfordret til å organisere seg godt, sørge for å skape og videreutvikle behandlere, organisere poliklinisk tilbud slik at noen behandlere får ansvar for behandling av denne pasientgruppen. Dette på bakgrunn av volum/kvalitet- tankegangen.

Operasjonaliserte kriterier over hva som defineres som alvorlig, hva som kan behandles i 1.-linjen, 2.-linjen etc. mangler. Når bør pasienter vurderes søkt over til behandling under et annet nivå. Nasjonale indikatorer ble etterspurt. Videre ble det poengtert at «lengste forsvarlige ventetid» praktiseres ulikt. Turid Moseid skulle ta dette opp med direktoratet.

Sak 9. Spiseforstyrrelser ved diabetes. Stein Frostad holdt et interessant innlegg om dette temaet. Han er en av bidragsyterne av en brosjyre utarbeidet etter oppdrag fra Norges diabetesforbund. Brosjyrens tittel er: Spiseforstyrrelse ved diabetes. Forekomst, diagnostikk og behandling. Ytterlige informasjon om dette vil bli ettersendt. Frostad avsluttet med følgende forespørsel: Hvem kan/vil delta i arbeidet med å etablere og videreutvikle et behandlingstilbud til denne pasientgruppen?

Møtedagen ble avsluttet med informasjon om spesialenheten for spiseforstyrrelser ved Haukeland. Vi fikk også en omvisning i postens trivelige lokaler. Takk til alle involverte i personalgruppa som bidro til en fin avslutning av møtedagen!

Følgende deltok på Nasjonalt klinisk nettverk spiseforstyrrelser sitt møte i Bergen 160604:

Bjørnelv, Sigrid
Frostad, Stein
Gåre, Camilla
Hammer, Lars
Isdal, Per Johan
Laberg, Stine
Lundh, Henrik
Moseid, Turid
Nilsen, Anita
Poulsson, Kjetil (for Øyvind Rø)
Stalsberg, Vibeke
Sund, Monika Otterstad
Sve, Mia
Thomassen, Hilde
Thune-Larsen, Kari-Brith
Torgauten, Jorunn
Ulvik, Annicken
Valvik, Mildrid
Østberg, Bjørn Christian

Meldt avbud:
Brænne, Kjersti
Evang, Eldar
Minde, Åse
Rosenvinge, Jan