Sted: Møterom ved Levanger Sykehus.
Tid: Torsdag 2.september 2004, kl. 10 – 16.
Deltagere: Se nederst i dette dokumentet.

Regional koordinator for Helse Midt-Norge, Henrik Lundh ønsket velkommen, og det ble foretatt en kort presentasjon av møtedeltakerne.

Sak 1. Utvidelse av § 4-4. Turid Moseid fra Sosial- og helsedirektoratet presenterte et oppdrag direktoratet har fått av Helsedepartementet. Møtedeltagerne fikk utdelt kopi av skrivet fra departementet.

Oppdraget er todelt, og etterspør en vurdering av de rettslige spørsmål som behandling av pasienter med spiseforstyrrelser reiser, samt vurdering av hensiktsmessigheten av Helsetilsynets retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser.

Det ble foreslått etablering av et utvalg som kan utarbeide et dokument som ikke bare omhandler når pasienter skal underlegges tvangsbehandling, men også sier noe om hva som bør ha kommet forut. Videre bør dokumentet si noe om hva tvangsbehandling av denne pasientgruppen innebærer, samt når tvangen skal opphøre. Det kom også forslag om utarbeidelse av et skriv som sier noe om konsekvensene av langvarig tvangsbehandling. Når retningslinjene foreligger, bør disse gjøres tilgjengelige på nettet. Det var enighet om et behov for tydelighet fra lovverket.

Sak 2. Individuelle behandlingsfrister. Sigrid Bjørnelv orienterte om endringene i lovverket fra 1. september i år. Se: vedlegg.

Det er enighet om et behov for klarhet i forhold til definisjoner og kriterier. Hva er en rettighetspasient? Hva er forsvarlig ventetid? Hvilke pasienter skal ha tilgang til regionale ressurser? Hvordan skille mellom 1.-, 2.- og 3.-linjetjenesten?

Sak 3. Spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger.  Psykiatrisk sykepleier Monika O. Sund, fysioterapeut Marit Danielsen og enhetsleder Gerd Ulvin presenterte deler av behandlingstilbudets innhold. Deretter fikk møtedeltakerne en omvisning i posten.

Sak 4. Organisering og drift. Klinikkleder Hilde Ranheim presenterte kort tanker knyttet til organisering og drift.

Sak 5. Utkast til nettside. Det ble presentert et utkast til nettside for Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser. Det kom flere spennende innspill i forhold til denne; disse er notert og vil arbeides videre med. Sender som avtalt med utkastet som vedlegg, slik at forslaget kan studeres nærmere av den enkelte. Vi setter pris på ytterligere innspill, og håper å ha mottatt disse innen 4. oktober slik at vi deretter kan gå videre med saken.

Sak 6. Tanker videre. Spørsmålet er blant annet hvordan vi skal organisere fremtidige møter i NKNS. Vi må ta stilling til om møtene skal gå over en eller to dager. Det er viktig at vi organiserer oss på en slik måte at møtene gir konkrete resultat i form av eksempelvis endrede retningslinjer, metodevalg, dokumentasjon etc.

Det foreslås også en ny workshop våren 2005. Tema for denne eller disse dagene bør bestemmes relativt fort, slik at vi kan planlegge og skaffe aktuelle fagpersoner inne det valgte emne. Følgende tema ble foreslått:

  • Overvekt / tvangsspising
  • Medikamentell behandling (hindre indikasjonsutglidning)
  • Hvordan gjøre en god «second opinion»
  • Todelt workshop for kontaktpersonene i NKNS, samt enkelte spesielt inviterte på bakgrunn av sine faglige kvalifikasjoner. Første del kan bestå av felles innlegg, deretter deles deltakerne i grupper. Arbeidet skal resultere i et skriftlig produkt.

18. november vil det som tidligere avtalt være et møte for NKNS i regi av Helse Øst. Program for dagen vil komme senere.

Møtedagen ble rundet av med en felles middag for de av oss som hadde anledning til det.

Referent, Mia Sve

Følgende deltok på NKNS møte på Levanger 02.09.04:

Bjørnelv, Sigrid
Brænne, Kjersti
Evang, Eldar
Frostad, Stein
Gåre, Camilla
Hammer, Lars
Isdal, Per Johan
Lundh, Henrik
Minde, Åse
Moseid, Turid
Nilsen, Anita
Røe, Øyvind
Stalsberg, Vibeke
Sund, Monika Otterstad
Sve, Mia
Thomassen, Hilde
Torgauten, Jorunn
Ulvik, Annicken
Valvik, Mildrid
Østberg, Bjørn Christian.

Meldt avbud:
Jørgensen, Peer Nicolay
Rosenvinge, Jan
Thune Larsen, Kari-Brith