Sted: Ullevål universitetssykehus
Tid: Torsdag 18. november 2004, kl. 10 – 16.
Deltagere: Se nederst i dette dokumentet.
Referent: Mia Sve

Møtet ble innledet av Per Johan Isdal og Sigrid Bjørnelv, før vi raskt gikk over til dagens møteprogram:

Sak 1. Informasjon om arbeidet med nettsted og logo:
Håkon Fretheim, daglig leder i Klapp Medis AS presenterte vårt utkast til nettside for Nasjonal klinisk nettverk. Det ble åpnet for innspill i forhold til forslaget, og disse er notert og vil bli tatt med i det videre arbeidet. Dette gjelder blant annet en egen «knapp» for helsepersonell med behandlingsveileder og oppdaterte / anbefalte bøker og artikler. De regionale koordinatorene må imidlertid ta stilling til hvem som skal stå oppført som kontaktperson i sin region. Videre må de se på hvordan de ønsker å «reklamere» for sine behandlingstilbud?

Deretter presenterte Mia skisser designet som forslag til logo. Disse er å betrakte som utgangspunkt for videre arbeid, og er utarbeidet av art director Gudrun Haave. Hun sier at nettverkets lange navn er veldig beskrivende, men at forkortelsen alene ikke gir mening. Slik hun ser det, er det viktig at logoens symbol fremhever «nettverk», og at ordet «spiseforstyrrelser» heller fremheves i teksten. Hun opplever symbolikken i «nettverk som også er et sikkerhetsnett» som interessant. Det ble i løpet av dagen gitt flere tilbakemeldinger av sprikende karakter, og samtlige deltagere oppfordres til å oversende konkrete tanker og / eller ideer til undertegnede innen 6. desember. Det videre arbeidet med nettsiden vil avvente ferdig logo.

Sak 2. Forslag om arbeidsgruppe : Det foreslås at det etableres en egen arbeidsgruppe for utarbeidelse av felles prioriteringskriterier. Det er enighet om behovet for klarhet i forhold til definisjoner og kriterier. Arbeidsgruppen må ha et klart og tydelig mandat fra sine regioner. Problematikk knyttet til «nye» juridiske begrep ble også luftet; – slik som «prognosetap». Hva er dette? Hva innebærer det for vårt felt? Kan det å bli henvist til en poliklinikk med manglende kompetanse innen spiseforstyrrelser gi prognosetap? Kan det å bli henvist til en poliklinikk med god kompetanse føre til reduksjon i behovet for behandling i sengepost? Det ble henvist til rundskriv 7 / 2000 ( Sosial- og helsedepartementet) der et spesialisert behandlingstilbud på poliklinikknivå er et av målene. Dette er mange steder en mangel pr. i dag.

Enighet om at det utpekes to personer fra hver region til arbeidsgruppen (skal favne både BUP og voksen). Gruppen bør også inkludere en jurist.

Sak 3. Presentasjon av strategisk behandlingsplanlegging: Per Johan Isdal presenterte RASP, utfordringer og problemer knyttet til forarbeid, etablering og drift av avdelingen. For ytterligere informasjon, henvises det til det skriftlig materiale vi fikk utlevert.

Sak 3. Presentasjon av MultiFamilieGruppeBehandling: Seksjonsleder Inger Lise Juul og avdelingsoverlege Bjørn Christian Østberg presenterte tanker og erfaringer knyttet til dette arbeidet. Det ble åpnet for mulighet for deltagelse i gruppen også for pasienter fra andre regioner enn de involverte. Videre kan det også søkes om å få komme som observatør. Power point presentasjonen vil ettersendes når disse blir oversendt oss.

Sak 4. Videreutdanningstilbud på universitetsnivå: Vi ser for oss en nasjonal utdanning på universitetsnivå for helsepersonell som arbeider ved regionale spesial- eller kompetanseavdelinger. Utdanningen vil gå over 2 år, og fullført utdanning vil gi 60 studiepoeng. Forelesninger vil gis i blokkuker. Før psykologisk fakultet ved NTNU går videre med dette, ønskes en tilbakemelding på antatt studentgrunnlag. Vi mottar gjerne flere tilbakemeldinger i forhold til dette!

Takk til alle ved RASP for en vellykket møtedag! Vi vil komme tilbake med et forslag til en ny møteserie så snart det lar seg gjøre. Vennlig hilsen,

Mia Sve; Mia.Sve@hnt.no

Følgende deltok på NKNS`s møte i Oslo 18.11.04:

Bjørnelv, Sigrid
Brænne, Kjersti
Djupesland, Kirsten (for Lars Hammer)
Eeg-Henriksen, Hanne (RASP). Juridisk avd., USS
Evang, Eldar
Frostad, Stein
Hallberg, Mette (SHdir)
Isdal, Per Johan
Juul, Inger Lise (RASP)
Jørgensen, Peer Nicolay
Lamark, Bjørg (RASP)
Larsen, Aslaug (RASP)
Lundh, Henrik
Minde, Åse
Nilsen, Anita
Røe, Øyvind
Stalsberg, Vibeke
Sund, Monika Otterstad
Sve, Mia
Søndergård, Sven Nis (RASP)
Thomassen, Hilde
Torgauten, Jorunn
Valvik, Mildrid
Østberg, Bjørn Christian

Meldt avbud:
Gåre, Camilla
Hammer, Lars
Moseid, Turid
Rosenvinge, Jan
Thune Larsen, Kari-Brith
Ulvik, Annicken