Tid: 19. september 2005, kl. 10 – 15.30
Sted: Flyporten Conference Center East
Deltagere: Lars Hammer, Annicken Ulvik, Beathe Reiert NilsenMildrid Valvik, Birgit Johanne Rydså, Vibeke Stalsberg, Heidi Langbakk Skille, Stein Frostad, Øyvind Røe, Åse Minde, Eldar Evang, Peer Nicolay Jørgensen, Camilla Gåre, Henrik Lundh, Anita Nilsen, Monika Otterstad Sund, Elisabeth Hinderaker, Per Johan Isdal, Mariann Hansen, Kjersti Brænne, Turid Moseid, Sigrid Bjørnelv og Mia Sve.
Forhindret fra å møte: Jorunn Torgauten, Kari-Brith Thune-Larsen, Hilde Thomassen, Jan Rosenvinge.
Referent: Mia Sve

Møtet ble innledet av Sigrid Bjørnelv.

Sak 1: Behandlingstilbudet til pasienter med BMI < 11. Tanker videre om et spesialisert behandlingstilbud, eventuelt ved Haukeland Universitetssykehus?

Bakgrunnen for diskusjonen er behandlingserfaringer. Dette er en relativt liten pasientgruppe (anslagsvis ti pasienter pr. år på landsbasis), men utfordringene er mange. For adekvat behandling trengs spesifikk kunnskap, både om somatiske komplikasjoner knyttet vekt, og komplikasjoner i forhold til reernæring. Faglig forsvarlighet er et krav, og spørsmålet er om vi ikke bør ha et stabilt og forutsigbart behandlingsmiljø for denne pasientgruppen. Dersom Haukeland skal bygge opp et tilbud, trengs en forutsigbarhet i forhold til pasienttilførsel.

Vårt lands geografiske forhold taler for at vi også bør kunne tilby behandling lokalt, ettersom noen pasienter vil være for syke til å tåle transport. Samtidig vil dette være en helhetsvurdering: Hva er minst risikabelt. Tematikken er etisk komplisert, og utfordringene er mange. Det er enighet om behovet for økt kompetanse innen somatikken.

Konklusjon:
Nasjonal kompetanse er nødvendig, men regionene må også forplikte seg til opparbeidelse av kompetanse innen dette feltet. Ansvaret ligger hos regionene.

Sak 2: Foreløpig resultat med videreføring av arbeidet utført på Geilo i februar.

Stein Frostad og Sigrid Bjørnelv har utarbeidet et skriv til høring. Frist for tilbakemelding ble satt til 20. oktober. Representantene oppfordres til å vurdere ulike tidspunkt for frister med fokus på hva som kan anses som medisinsk forsvarlig. Målet er at de ulike regionene har en felles frist-tankegang.

Sak 3: Behandlingstilbud til voksne med langvarig, alvorlig spiseforstyrrelser og varig funksjonssvikt. Oppbygging av flerregional spesialenhet ved Stjørdal DPS.

Målgruppen er pasienter som har vært syke i ti år eller mer, og alderen vil være fra fyllte tretti. Behandlingsmålene er reduksjon av symptomer og bedret livskvalitet. Behandlingstilbudet skisseres etter en utredningsfase på tre uker. Positive og konstruktive gjøremål vil være en del av behandlingshverdagen, og det vil i stor grad tas individuelle hensyn. Alle pasienter skal ha individuell plan. Viktig med samarbeid med den/de som har ansvar for oppfølging etter utskrivelse. Enheten vil også vektlegge et godt samarbeid med henvisende region. Vi vil også dokumentere vitenskapelig effekten av vårt tilbud. Et delmål vil være å utvikle modeller som kan benyttes ved andre distriktspsykiatriske sentra.

Konklusjon: 
Positivt at det etableres et behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Sak 4: Bruken av second opinion. Når bør dette vurderes, og hvordan etablere gode rammer for dette? Bør vi utarbeide et dokument som sier noe om dette temaet?

Second opinion kan benyttes både i forhold til råd og/eller veiledning, og til vurdering av eventuell endring av behandlingstilbud/institusjon. Vi bør oppfordre til økt bruk av andres erfaringer, samt til større åpenhet mellom avdelingene. Revisjon av behandlingsinnhold, rammer og kvalifikasjoner er å regne som en faglig kvalitetssikring. Den som mottar henvendelse om å bidra med second opinion, må i hvert tilfelle vurdere eget ståsted i forhold til gjeldene sak. Tilknytning til pasient, institusjon eller samarbeidspartnere/kollegaer kan i enkelte saker vanskeliggjøre en nøytral rolle.

Sak 5: Multifamilie gruppebehandling.

Familieterapi er et viktig redskap. Multifamilie gruppebehandling tilbys nå i et samarbeidsprosjekt mellom RASP, Bodø, Tromsø og Lund. Samarbeidspartene har også felles veiledningsgruppe. Det innhentes nå klinisk materiale, og intensjonen er å forske nærmere på dette. Tilbudet som gis i dag, er et løp over et år. Seks familier der pasienten ikke er innlagt (bor hjemme) får tilbud. Hensikten er å styrke foreldrene og foreldrekompetansen. Første møte er en introkveld. Deretter en samling på fire dager, og siden samlinger på en halv til en hel dag. Tilbudet kan kombineres med andre, lokale tilbud.

Dette er en metodisk og systematisk arbeidsform, og gode manualer foreligger.

Konklusjon: 
Viktig å huske hele familien.

Sak 6: Eventuelt. 

Forslag til saksliste for kommende møter:

  • Sammenhengen mellom klinikk og forskning. Bør vi trekke inn forskningskompetanse i det kliniske nettverket?
  • En felles fristtankegang? Konkludere videre fra dagens sak 2. Invitere jurist tilknyttet RASP, Wenche Dahl Eide til møtet.

Mariann Hansen informerte om telematikk-forelesninger med Josie Geller og Martin Sørensen i oktober og november. Påmelding til forelesningene skjer via Nasjonalt Senter for Telemedisin, på www.undervisningskatalogen.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Mariann.Hansen3@unn.no. Se vedlegg merket telematikkforelesninger.

Camilla Gåre informerte om et pårørende kurs i Oslo. Ytterligere opplysninger finnes på: http://www.iks.no/iks_kurs.htm#Foreldre

Per Johan Isdal minner om et forskningsseminar med Brian Lask ved Flyporten Conference Center East 2. desember.

Minner om neste møte i NKNS 17. november 2005 på Modum Bad.

Eventuelle tilføyelser/endringer kan rettes til Mia Sve på telefon 7483 9955/4824 2070, eller på e-post:Mia.Sve@hnt.no. Frist for tilbakemelding er satt til 20. oktober.

 

 

Med vennlig hilsen:

 

Sigrid Bjørnelv                                                Mia Sve

Nasjonal koordinator                                      Fagkonsulent