På disse møtene tas sentrale kliniske emner opp til diskusjon i plenum etter at to innledere har presentert motsatte syn på emnet. I år ble spørsmålet om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for effekt av behandling for anorexia nervosa.

Dessverre er dokumentasjonen for effekt av spesifikke behandlingsmetoder for anorexia nervosa relativt dårlig. Likevel var det et tydelig flertall for å konkludere med at dagens behandlingsmetoder synes å ha effekt, men at bedre dokumentasjon for effekt av behandling bør fremskaffes. Neste hovedemne var manualisert behandling. Mange hevdet at behandlere som følger manualer ved behandling av pasienter med spiseforstyrrelser får redusert mulighet til å tilpasse behandlingen til pasientens behov. Inntrykket fra diskusjonen var at de fleste deltakerene mente at en burde bruke manualisert behandling i betydelig større grad.

Den siste plenumsdebatten tok opp spørsmålet om fedme skulle tas defineres som en spiseforstyrrelse i DSM og ICD. Diskusjonen var fremmed og fascinerende for en nordmann. Mange hevdet at fedme er en tilstand som i så stor grad er preget av psykiske problemer at behandlingen bør gjennomføres av psykiater. Forskjeller i tilgang på psykiatere spiller sannsynligvis en rolle for hvilket syn en har på hvordan fedme bør behandles.

Av de vanlige plenumsinnleggene virket presentasjonen av de forskjellige nasjonale selskapene spesielt interessante. Mange nasjonale selskaper har nå sin egen hjemmeside, noen også med engelsk tekst. Slik presentasjon av hjemmesider ser ut til å være en effektiv måte å presentere informasjon om nasjonale aktiviteter dersom sidene skrives på engelsk. Det vil bli utarbeidet en oversikt over de nasjonale selskapenes internettadresser slik at de kan legges ut på de nasjonale hjemmesidene.

Neste ECED-møter blir i 2007 i Portho i Portugal og i 2009 i London.