Det ble holdt møte i Nasjonalt klinisk nettverk spiseforstyrrelser (NKNS) på Modum bad klinikken 17. november 2005.

Sted: Modum Bad Klinikken
Tid: Torsdag 17. november 2005
Deltagere: Vibeke Stalsberg, Sigrid Bjørnelv, Stein Frostad, Monika Otterstad Sund, Henrik Lundh, Mildrid Valvik, Birgit Rydså, Beate Reiert Nilsen, Øyvind Rø, Hilde Thomassen, Peer Nicolay Jørgensen, Turid Moseid, Kari Røe, Camilla Gåre, Mariann Hansen, Lars Hammer, Jan Rosenvinge, Åse Minde, Kari-Brith Thune-Larsen, Kjersti Brænne, Karianne Vrabel, Astrid Mortensen, Kjersti Stenshorne, Solfrid Bratland-Sanda, Jan Rosenvinge, Inger Halvosen, Inger Lise Juul og Mia Sve.
Meldt avbud: Annichen Ulvik, Lars Hammer, Heidi Skille Langbakk, Anita Nilsen, Jorunn Torgauten og Per Johan Isdal.
Referent: Mia Sve

Møtet ble åpnet av Sigrid Bjørnelv og Øyvind Rø.

Sak 1. Generell informasjon om Modum Bad Klinikk, ved konstituert klinikksjef Trond Svagaard. Presentasjon av Avdeling for spiseforstyrrelser, ved Øyvind Rø. Modum åpnet i 2004 en egen avdeling for behandling av spiseforstyrrelser. Posten har 16 sengeplasser, hvorav to er definert som «fleksisenger». Disse benyttes til forvern, ettervern eller pårørende. Behandlingstilbudet er tilpasset grad av motivasjon. Modum kan dokumentere at 70% av pasientene har blitt klart bedre etter behandling. Av disse har 25% blitt friske.

Sak 2. Prioriteringskriteriene: Kriteriene for barne- og ungdomspsykiatrien ble gjennomgått og godkjent. Det var også enighet om at barn og unge defineres som alle opp til 18 år. Alder må likevel aldri være et hinder for behandling. Vedtatte endringer for kriteriene rettet mot voksenpsykiatrien er ført inn i tabellen. Tabellen er ment som et redskap for å lette oversikten. Mer utfyllende tekst vil komme under tabellen. Tabellen sendes med dette ut til siste høringsrunde. Svarfristen er satt til 5. desember.

Sak 3. Tanker rundt fremtidig organisering av NFNS og NKNS: Mye av arbeidet som gjøres i Forskningsnettverket skal impliseres i klinikken. Tilbakemeldinger fra begge nettverkene viser at det etterlyses et tettere samarbeid. Det påpekes også at Nasjonalt Klinisk og Nasjonalt Forskningsnettverk for Spiseforstyrrelser har ulike oppgaver og rutiner, og at et fullstendig sammenslåing ikke nødvendigvis vil være gunstig. Utdanningsprogrammet Kropp og selvfølelse ble nevnt som et tredje nettverk, og tanken om et tettere samarbeid mellom disse tre ble lansert.

Konklusjon: Nettverkene bør diskutere dette i sine fora. Hvordan vi skal tenke på sikt, vil være sak på vårt neste møte.

Aktuelt:

6.-7. februar 2006 vil det være Miljøterapikonferanse på Rica Hell Stjørdal. Konferansen vil være rettet mot voksenpsykiatrien. Arrangør: Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger.

23.-24. mars 2006 arrangerer Norsk Selskap mot Spiseforstyrrelser en konferanse i Bergen. Tema: Overvekt, fedme og overspising. Målgruppen er ansatte innen både BUP og voksenpsykiatrien.

Neste møte i NKNS vil være ved Spesialenhet Stjørdal 6. mars. Forslag til tema for møtet tas i mot med takk! Program for dagen vil bli ettersendt.

Eventuelle kommentarer til referatet kan rettes til Mia.Sve@hnt.no

Med vennlig hilsen,
Sigrid Bjørnelv Mia Sve

Representanter i NKNS

Navn Arbeidssted
Anita Nilsen ROS
Annicken Ulvik Haukeland Universitetssykehus
Beathe Reiert Nilsen Nordlandssykehuset
Birgit Rydså Nordlandssykehuset
Camilla Gåre IKS
Eldar Evang Aker Universitetssykehus
Henrik Lundh Sykehuset Levanger
Hilde Thomassen Sørlandet Sykehus
Jan Rosenvinge Universitetet i Tromsø
Jorunn Torgauten Haukeland Universitetssykehus
Kari-Brith Thune-Larsen Ullevål Universitetssykehus
Kjersti Brænne St. Olavs Hospital
Lars Hammer Sykehuset Buskerud
– Inger Halvorsen (vara) Forskningsavdelingen, R-BUP
Mariann Hansen UNN, Tromsø
Mia Sve Sykehuset Levanger
Mildrid Valvik Nordlandssykehuset
Monika Otterstad Sund Sykehuset Levanger
Peer Nicolay Jørgensen Sørlandet Sykehus
Per Johan Isdal Ullevål Universitetssykehus
Sigrid Bjørnelv Sykehuset Levanger
Stein Frostad Haukeland Universitetssykehus
Turid Moseid Sosial- og helsedirektoratet
Vibeke Stalsberg
UNN, Tromsø
Øyvind Rø Modum Bad
Åse Minde Aker Universitetssykehus
Inger Lise Juul Helse SørInger Lise Juul

NKNS har 25 representanter pr. september 2005.

Ta kontakt dersom listen har feil eller mangler: Mia.Sve@hnt.no / Telefon 4824 2070