Tid: 6. mars 2006, kl. 10 – 15.30
Sted: Spesialenhet Stjørdal.

Deltagere: 

Fra Helse Nord: Beathe Reiert Nilsen
Fra Helse Midt:  Henrik Lundh, Monica Sund, Sigrid Bjørnelv
Fra Helse Vest: Stein Frostad, Jorunn Torgauten, Annicken Ulvik
Fra Helse Sør:  Inger Lise Juul
Fra Helse Øst:  Per Johan Isdahl, Hege Sætherhaug, Trine Wiig, Gudbjørg Jonsdottir, Åse Minde, Eldar Evang, Roy Andersen
Fra Forskningsnettverket: Jan Rosenvinge
Fra Kropp- og Selvfølelse: Kari-Brith Thune-Larsen
Fra ROS: Anita Nilsen
Fra SHdir: Christer Gavèn

Forhindret fra å møte: 
Birgit Johanne Rydså, Mariann Hansen, Mia Sve, Lars Hammer, Øyvind Rø, Camilla Gåre, Hilde Thomassen, Peer Nicolay Jørgensen, Birgit Rydså, Mariann Hansen, Kjersti Brænne, Mildrid Valvik og Vibeke Stalsberg.

Kort historikk

Det er nå 3 år siden Sosial- og Helsedirektoratet (SHdir) i et møte med representanter fra de ulike regionale helseforetakene besluttet å gi midler til opprettelse og drift av et nasjonalt klinisk nettverk for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Helse Midt-Norge ved Sykehuset Levanger ble bedt om å påta seg ansvar for den nasjonale forankringen og administreringen av dette nettverket (se brev fra SHdir datert 170303).

Første møte i nettverket ble holdt 21 november  2003, og fra referatet fra dette møtet kommer det fram at  SHdir skulle sende brev til de regionale foretakene vedr. regional koordinator og deltakere i det regionale kliniske nettverket.

Nettverket skulle være for de regionale spesialenhetene, men da dette ikke eksisterte i alle regioner, ble det opp til regional koordinator å sørge for representanter i nettverket. Det er ønskelig med faste representanter, 2-3 fra hver region, men representanter både fra voksenpsykiatri og barnepsykiatri. Deltakerne i det kliniske nettverket skal være representanter med en klinisk forankring, ikke rene administratorer. Senere har helse Nord fått to koordinatorer, en for voksne og en for barn/ungdom.

Presentasjon av de ulike regioners situasjon pr i dag:

Helse Nord

Bodø: Har et tilbud med 4 senger i en allmennpsykiatrisk post samt et kompetanseteam som er i full drift. Arbeider med et forprosjekt til en spesialenhet med 8 + 4 senger, dette skal være ferdig høsten 2006, planlagt byggestart i 2007.  Har fått midler etter plan, og skal nå lyes ut 1 legestilling, 1 psykologstilling og 2 miljøterapeutstillinger. I Tromsø planlegges det et regionalt senter for barn/ungdom med 6 senger.  Utbyggingsplanene noe forsinka. Både Bodø og Tromsø deltar i et prosjekt om multifamiliearbeid.

Helse Midt-Norge

Regionalt Kompetansesenter  (RKSF) har 2 sengeposter for aldersgruppen 16 år og eldre, en på Levanger med 8 senger (+ to mulige treningsleiligheter), samt en nyåpna på Stjørdal med 8 senger. Videre en spesialpoliklinikk bemannet med 4 psykologer, 2 overleger og en fysioterapeut.  Har behov for økt bemanning. Oppstart av Kropp og Selvfølelse for Midt-Norge høsten 2005, stor søknad og fornøyde deltakere. BUP, St.Olvs Hospital i Trondheim har ansvar for tilbudet til de yngste, foreløpig 2 senger i en avdeling.

Helse Vest

Barn/ungdom: Det er startet et prosjekt som skal se på behandlingstilbudet til barn/unge under 16 år, dette prosjektet skal være ferdig i september 2006.  Noen poliklinikker har kompetanse på dette området, andre ikke. I samarbeidet omkring barn /unge, oppleves det at barneavdelingen har meldt seg ut, men fungerer som konsulenter i BUPA. Barn og unge under 18 år behandles poliklinisk, og innlegges evt i barneavdeling eller familieenheten.  Ungdom over 16 år legges inn i spesialenheten på Haukeland.  De ønsker en dagenhet med lang åpningstid slik at barn/ungdom kan opprettholde sitt sosiale nettverk.  Fokus skal være på familieterapi, og kompetansehevning på multifamilieterapi skjer i samarbeid med London.

Voksne: Seksjon for spiseforstyrrelser har 5 heldøgnsplasser, 12 dagplasser, samt en poliklinikk i rask vekst.  I Stavanger  skjer det en avklaring, det kommer snart noe mer derifra.

Helse Fonna har et tilbud i Haugesund

Helse Førde er i en oppbyggings/avklaringsfase

Helse Bergen har et regionansvar for de over 16 år. Fra Helse Vest sender man ikke noen til utlandet.

Helse Sør

Det er etablert et regionalt nettverk med ansvar for kartlegging og kompetansehevning. Videre er det et planarbeid i gang i forhold til regional enhet, som skal legges til Helse Buskerud.  Dette arbeidet skal være ferdig 31. mai.  Det planlegges oppstart av et kompetanseteam sommeren/høsten 2006. Videre satses det på døgnplasser regionalt, i mindre grad  lokalt. Videre fokus på kompetansehevning lokalt for å redusere behovet for innleggelse.

Helse Øst

Det er opprettet et regionalt fagråd i RASP (Regional avdeling for spiseforstyrrelser). Spørsmålet er hvem som skal være på regionalavdelingen.  Helseforetakene kommer med bestilling il regionalavdelingene. De trenger hjelp og støtte og kompetanse på motivasjonsarbeid. De ønsker også second opinion og veiledning.

Det er utviklet et tettere samarbeid mellom Aker og RASP. Aker har søkt om å bli en regional poliklinikk. De har 6 fagstillinger. Gir et tilbud om spisetrening.  Har indremedisiner tilknyttet.

Helse Øst har et ”sovende nettverk” bygd opp via kompetanseprogrammet Kropp- og selvfølelse.

Reinsvoll har et oppegående tilbud.

Det er et planarbeid omkring ambulante tjenester (poliklinikk, flerfamilienettverk).

Fra RASP: Har 8 pasienter 8-23 år.  Får ny avdeling fra 2006 – 2007.  Skal ha en avdeling med 20 plasser, 8 for barn/unge og 12 for voksne i 2 differensierte poster. Det er en positiv trend i rekrutteringen av fagfolk, får en ny lege fra Tyskland. De har kompetanse på individual-, familie- og miljøterapi. Men: Oslo by er kompleks. Det vanskeligste  er de voksne damene som har gitt opp psykiatrien. Problemet er plasser (stanger hodet i taket).  Har ikke kapasitet for de som er 22 –23 år og oppover.  Disse har vært holdt på en henvisningsliste, dette har medført påtale for av Helsetilsynet, og de er satt over på venteliste.  Ventelistegarantien er brutt. Samarbeidet med somatikken er problematisk, her må ansvaret understrekes.

Revidering av Strategiplan mot spiseforstyrrelser

Det var satt ned to arbeidsgrupper med mandat i forhold til forebygging og behandling i forbindelse med denne revideringen.  Arbeidsgruppene leverte sine forslag før jul, SHdir har jobbet videre med dette.  Under veis ble status endret fra Strategiplan, til Handlingsplan, og før oversendelse til HOD, er det blitt en rapport. Chirster Gavèn opplyser at det heller ikke for SHdir er klart hvorfor bestillingen fra HOD er endret. Kopi av rapporten sendes de regionale koordinatorene.

Revidering av Retningslinjer for behandling

Christer Gavèn orienterte om dette arbeidet.  Både de gamle retningslinjene fra 2000 og NICE guidelines er revidert ved hjelp av instrumentet Agere.  De gamle retningslinjene kommer forbausende godt ut, mens NICE fullt ut tilfredsstiller Agree-instrumentets krav. Spørsmålet er om de gamle norske retningslinjene skal revideres, eller om NICE guidelines skal oversettes. Viktig med noe som er hensiktsmessig til bruk i norske fagmiljø.

Ellers er det i SHdir et økt fokus på kvalitet. Det er ansatt flere fagfolk, og det jobbes med en standard for utredning og diagnostikk. Målet er en MINI-pakke som skal kunne brukes av alle. Diskusjon:  Hvordan få til en implementering av retningslinjene?

For interesserte: NICE Guidelines:  www.nice.org.uk  (ISBN 1-84257-497-3)

Tvang og alvorlige spiseforstyrrelser

I fjor fikk vi tilsendt på høring et  utkast til Rundskriv: Tvangsbehandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Vi har ikke hørt noe mer etter dette, og kontakt med rådgiver Mari Svarstad i SHdir, har vi fått følgende svar: Hva som anses for rett er omtalt i Helse- og Omsorgsdepartementets høringsnotat om endring i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven av 13. juni 2005 (finnes på www.hod.dep.no). Her er det også foreslått lovendring på dette området. På bakgrunn av omtalen i høringsnotatet har direktoratet ikke funnet det naturlig å gå ut med et rundskriv om temaet. De vurderer imidlertid å sende ut et brev med redegjørelse for gjeldende rett i samarbeid med HOD i løpet av våren, og vil gjerne ha synspunkter på dette.

Dette ble referert på møtet.  I diskusjonen ble det pekt på at det er en stor mangel at det ikke finnes gode retningslinjer/forskrifter for bruk av tvang ved alvorlige spiseforstyrrelser.  Indikasjonen for bruk av §3.1 er godt gjort rede for i Aslak Syses kommentarutgave til Psykisk Helsevernloven.  Problemene er er mer knyttet til indikasjonen for tvungen behandling med mat/ernæring, og varigheten av tvunget psykisk helsevern.

Vi ønsker ikke tvang i stedet for god og adekvat frivillig behandling. Tvang må imidlertid være der som en mulighet.  For enkelte er tvang og rammene rundt en tvungen behandling viktig og nødvendig.

Det er fortsatt et problem at folk blir alvorlig og kronisk syke fordi de ikke blir behandlet med tvang, eller fordi tvangsbehandlingen avsluttes på et for tidlige tidspunkt.

NKNS Nettsted

Etter en ”trang fødsel” er nettsidene oppe og går. Vi ber om tilbakemelding på ting som skal med, og om stoff til nettsidene.

Neste møte i NKNS blir i Bodø i august, 23. og 24. august.

Vi vil den første dagen ha fokus på samarbeidet mellom klinisk nettverk og forskningsnettverk, dag to får vi besøk av Professor Walter Vandereycken, som vil gi veiledning på klinisk materiale/organisatoriske/ faglige spørsmål.

Representantene fra Bodø får ansvar for rammene rundt møtet.

Eventuelle tilføyelser/endringer kan rettes til Mia Sve på telefon 7484 9065/4824 2070, eller på e-post: Mia.Sve@hnt.no. Frist for tilbakemelding er satt til 24. mars. Med vennlig hilsen:
Sigrid Bjørnelv, Nasjonal koordinator
Sammendrag av referatet er utarbeidet av Stein Frostad