Bent Horpestad, psykologspesialist og leder for Enhet for spiseforstyrrelser i Stavanger kunne 31. august ønske velkommen til åpning av den nye enheten. Administrerende direktør Gunnar Hall Skavoll, klinikkdirektør Inger Kari Nesheim og en rekke andre inviterte fra Helse Vest deltok under åpningsseremonien. Senere på dagen var det åpent hus for interesserte.

Planene for enheten ble utarbeidet allerede høsten 2002 og en har siden arbeidet med praktisk tilrettelegging fram mot åpningen i år. Det ble først etablert et poliklinisk tilbud og fra januar 2007 har en kunnet ta i mot de første pasientene. Det er etablert 7,4 årsverk med psykologer, sykepleiere, psykiater, klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut, kunstterapeut, fysioterapeut, indremedisiner og konsulent. Videre utbygging av tilbudet er planlagt. Et velkvalifisert personale har gjennomført et betydelig kompetanseutviklingsarbeid med hospitering og kurs.  Det er etablert samarbeid med Medisinsk avdeling ved SUS, med Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger, Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser og med den regionale enheten i Bergen. Det er etablert rutiner for utredning. Behandlingstilbudet omfatter individual psykoterapi, kunstterapi, rådgivning ved klinisk ernæringsfysiolog, praktisk trening i spisesituasjoner og pårørendearbeid. Personalet ved enheten gir også veiledning til sengeposter ved SUS.

Enhet for spiseforstyrrelser ønsker å være en ressurs for pasienter og for fagpersoner som møter personer med spiseforstyrrelser innenfor eller utenfor sjukehuset. Enheten har kort ventetid og pasienter og pårørende kan tas i mot i trivelige lokaler.

Enhet for spiseforstyrrelser i Stavanger er et verdifullt tilskudd til behandlingstilbudet for pasienter med spiseforstyrrelser.

Stein Frostad
Seksjon for spiseforstyrrelser
Klinikk for psykosomatisk medisin
Haukeland Universitetssjukehus
Bergen