I forbindelse med innføring av Lov om pasientrettigheter utarbeidet Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser (NKSN) prioriteringskriterier ved spiseforstyrrelser våren 2005. Det ble først å utnevnt to arbeidsgrupper, en for barne- og ungdom og en for voksne. Gruppene kom sammen 6. og 7. februar 2005.

Gruppen som utarbeidet prioriteringskriterier for barn og unge bestod av:

 • psykologspesialist Vibeke Stalsberg fra Helse Nord
 • spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Kjersti Brenne fra Helse Midt
 • spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Annicken Ulvik fra Helse Vest
 • spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Kirsten Djupesland fra Helse Sør
 • spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Inger Halvorsen fra Helse Sør

Gruppen som utarbeidet prioriteringskriterier for voksne bestod av:

 • psykologspesialist Mildrid Valvik fra Helse Nord
 • spesialist i psykiatri Sigrid Bjørnelv og psykologspesialist Henrik Lund fra Helse Midt
 • spesialist i indremedisin og endokrinologi Stein Frostad fra Helse Vest
 • spesialist i psykiatri Kari Rød fra Helse Øst

Forslaget til prioriteringskriterier ble diskutert på to påfølgende møter i Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser og følgende prioriteringskriterier ble anbefalt:

Barn/unge

Medisinsk forsvarlig ventetid:

 1. Alvorlige anorektiske tilstander under utvikling og andre alvorlige spiseforstyrrelser (alvorlig bulimi) som ikke trenger øyeblikkelig hjelp: Lengste forsvarlige ventetid: 1 mnd.
 2. Andre spiseforstyrrelser: Lengste forsvarlige ventetid: 3 mndr.
 3. Hvis pasientens tilstand ikke viser tilstrekkelig bedring vurdert ved somatisk, psykiatrisk og sosial fungering og der er fare for prognosetap, skal behandlingansvarlige drøfte behandlingen med fagperson med spesialkompetanse på spiseforstyrrelser i første omgang innen egen region, – uavhengig av om behandlingen er poliklinisk eller døgnbasert.

Voksne (over 18 år)

Medisinsk forsvarlig ventetid:

Anorexia Nervosa

1-2 uker: Raskt vekttap (30% på tre måneder), oppkast med lave og fallende kaliumverdier, dårlig emosjonell kontakt, betydelig redusert kognitiv funksjon, redusert allmenntilstand somatisk og psykiatrisk, alvorlig depresjon.

1 mnd: Nydebutert anorexia nervosa, gravide, diabetes og andre komorbide tilstander med tilsvarende alvorlighetsgrad

1-3 mndr: Omsorg for små barn eller eneansvar for små barn, alvorlige personlighetsforstyrrelser, bratt funksjonsfall.

3-6 mndr: Osteoporose

6-12 mndr: Stabile, langvarig sykdomsforløp

Bulimia nervosa

1-2 uker: Hypokalemi

1 mnd: Gravide, diabetes

1-3 mndr: Svær bulimi, påvirkning av studier, yrkesliv eller sosialt liv, sykdomsaktivitet store deler av døgnet, økonomisk ruin, omsorg/aleneomsorg for egne barn, bratt funksjonsfall (GAF-fall på minst 30).

3-6 mndr: De fleste

6-12 mndr: Langvarige kronifiserte tilstander uten tegn til forverring

3) Overspisingslidelse

1-2 uker: Alvorlig depresjon

3-6 mndr: Alvorlige følgetilstander med sosial isolasjon, økonomiske overskridelser

6-12 mndr: De fleste

Ved rask vektøkning, alvorlige somatiske komplikasjoner m.m. må behandlingsfristen settes kortere.

Øyeblikkelig hjelp innleggelse ved hypokalemi med s-kalium under 2,5 mmol/L, synkope med mistanke om hjerterytmeforstyrrelse eller hypoglykemi på grunn av avmagring (BMI < 13) som årsak, andre akutte livstruende somatiske tilstander, organisk betinget forvirringstilstand/psykose (mistanke om Wernickes encephalopati) eller akutt suicidalitet.

Stein Frostad