I 2015 vil vi starte opp fire ulike kull: ett for behandlere i BUP og DPS, ett for fastleger, ett for helsesøstre og ett for kommunepsykologer og PPT-psykologer. Programmene tar sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene. Alle kurs avholdes i Bergen.

1) Behandlere i DPS og BUP
Det vil bli satt opp et behandlerkull for sentrale polikliniske behandlere på DPS/BUP-nivå. Opplæringen vil kunne støtte poliklinikkene i å gjennomføre evidensbasert behandling på 2. linjenivå. CBT-E og FBT er de behandlingsmetodene som har best dokumentasjon for effekt på spiseforstyrrelser i de aktuelle aldersgruppene.

For behandlere for ungdom/voksne vil det være to undervisningssamlinger med fokus på kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E, beskrevet av Christopher Fairburn). Samlingene avholdes 4. – 6. mars og 20. – 22. mai 2015. I løpet av året settes det også opp 14 to-timers veiledninger i grupper som foregår enten i Bergen eller via videokonferanseutstyr.

For behandlere på barnefeltet vil det bli satt opp en undervisningssamling i Familiebasert tilnærming (FBT, jmf Lockes modell) 19. – 21. august 2015. Etter undervisningssamlingene settes det opp fire veiledningssamlinger, dels via videokonferanseutstyr og dels ved oppmøte.

Det er nylig sendt ut invitasjoner på mail til behandlere i Helse Vest. Påmeldingsfristen for behandlerkullet er satt til 05.01.15.

Det vil bli satt opp en CBT-E oppfølgningssamling for alle behandlere som har deltatt i utdanningen tidligere og som arbeider poliklinisk med pasienter med spiseforstyrrelser, 29. – 30. oktober 2015. Invitasjon vil bli sendt ut på mail.

Tilsvarende vil det bli avholdt heldagsveiledninger for FBT-terapeuter som har gjennomført utdanningen tidligere. Det blir veiledning i Bergen 4. februar og 15. april, og i Haugesund 5. februar og 16. april. Invitasjon vil bli sendt ut på mail.

2) Helsesøstre
Det vil videre bli satt opp et Helsesøsterkull med første undervisningssamling 22. – 24. april 2015 og andre undervisningssamling 23. – 25. september 2015. Begge samlingene vil bestå av to undervisningsdager og en veiledningsdag. Tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere har vært svært gode.

3) Fastleger
Det settes opp et kurs for fastleger som vil omhandle blant annet utredning av pasienter med spiseforstyrrelse, somatisk oppfølging, motivasjon til behandling og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Kurset vil ha et omfang på 6 timer, og avholdes 18. september 2015.

4) Kommunepsykologer og PPT-psykologer
Til sist vil vi sette opp et to dagers kurs for kommunepsykologer og PPT-psykologer, som tar sikte på å øke kompetansen hos psykologene i førstelinjen i sitt møte med pasienter med spiseforstyrrelser. Kurset avholdes 27. – 28. april 2015.

For eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med psykolog Renate Hope ved Seksjon for spiseforstyrrelser: renate.hope@helse-bergen.no