Det ble avholdt årsmøte i NSFSF ved Norges Idrettshøyskole 13.10.2015 etter flere år med lite aktivitet i selskapet. Ettersom selskapet har vært ute av funksjon i flere år, forelå det ingen oppdatert medlemsliste. Det ble derfor vanskelig å informere alle potensielle interesserte om møtet, ei heller å sende ut agenda i forkant av møtet.

Innkalling til møte ble sendt til aktivt nettverk (delaktige i siste års norske og nordiske seminarer i regi av NEDS og RASP) den 05.09.2015. Møtet ble ledet av prof. Jorunn Sundgot-Borgen, og Annett V. Stornæs ble valgt som referent.

årsmøte

Årsmøte ved NIH, oktober 2015

Hensikten med møtet var å revitalisere selskapet og få det i funksjon igjen. Følgende saker ble tatt opp på møtet: valg av ordstyrer og referent, gjennomgang av vedtekter for selskapet, godkjenning av stemmeberettige og bestemmelse av årsavgift, samt nyvalg av styre.

 

Protokollen etter møtet kan finnes her: Norsk selskap for spiseforstyrrelser – Protokoll årsmøte 13 10 2015, men kort oppsummert er følgende saker gjennomgått og bestemt eller avstemt:

vedtekter

Gamle og nye vedtekter ble gjennomgått!

  • NSFS skal være åpent for medlemskap for fagpersoner innen forskning, forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Disse har stemmerett ved årsmøte når årskontigent er betalt. Behandlings-, forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner kan ha støttemedlemskap, men ikke stemmerett ved årsmøte.
  • Det er en konto i drift ved NORDEA med et lite beløp tilgjengelig. Budsjett for 2016 skal utarbeides av (det nyvalgte-) styret
  • Vedtekter ble revidert, og finnes som vedlegg på denne siden.
  • Ny nettside (denne!) opprettes
  • Endringsmelding sendes til Brønnøysundregisteret.
  • Medlemskontigenter ble vedtatt, og kan finnes her
  • Under valg av styre, ble følgende ønsker ivaretatt: at styrets medlemmer gjenspeiler ulike yrkesgrupper, landsdeler, og at begge kjønn er representert. Styret nyvelges annet hvert år, og skal ha seks medlemmer og to varamedlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.
  • Nytt styre finnes presentert her, og vil konstituere seg med nestleder, kasserer, sekretær og valgkomite. Styret vil selv vedta de ulike funksjoner den enkelte skal ha.