• Sted: Norges idrettshøgskole, Oslo, kl 16.30-18.00.
  • Tilstede: Jorunn Sundgot-Borgen, Monica K Torstveit (referent), Kristin Størby Ueland, Kristin Stedal og Frida Merete Kahlisto
  • Ikke tilstede: Solfrid Bratland-Sanda og Tone Anita Østrådt

Saksliste:

Sak 1: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 2: Møteleder var styreleder J. Sundgot-Borgen og referent var M.K. Torstveit

Sak 3: Statusorientering ved Jorunn. Det ble orientert om web siden som alle medlemmene syntes var blitt meget bra. Videre ble det orientert om at det kun var et tidligere medlem som hadde gitt aktiv tilbakemelding om at vedkommende ikke ønsket å fortsatt være medlem i selskapet. Per i dag er det ca. 55 medlemmer på listen.

Sak 4: Konstituering av styret

Leder: Jorunn Sundgot-Borgen

Nestleder: Frida Merete Kahlisto

Sekretær: Monica K Torstveit

Kasserer: Tone Anita Østrådt er forespurt og sagt ja til å være kasserer

Medlemmer: Kristin Størby Ueland og Solfrid Bratland-Sanda

Det skal sitte 6 medlemmer i styret. Det er i tillegg behov for to vara medlemmer. Kristin Stedal skal har forskningsopphold i Australia og hun går derfor for denne perioden inn som vara i stedet for styremedlem. Det ble foreslått å spørre Karianne Vrabel om å være vara-medlem. Hun er nå forespurt og sagt ja til å være vara.

Det ble anslått møtehyppighet på maksimalt hver 3. måned, samt muligheter for telefon/skype møter. Styret er valgt for en periode på 2 år.

Sak 5: Det foreligger midler fra det forrige selskapet. 2500 kr ble benyttet til websiden og ca 400 kr til domeneområdet. Ca. 29 000 gjenstår. Det gis rom for å dekke reiseutgifter for styremøter.

Eventuelt: Ingen saker utover at det ble diskutert hvilke områder/saker selskapet ønsker å jobbe med. Følgende ble diskutert, i prioritert rekkefølge:

a) Forslag om å benytte noen av pengene til å honorere dette arbeidet ble positivt imøtekommet. Jorunn sjekker med en av sine studenter. Vi bør for øvrig sjekke hva som ligger av informasjon på nettsidene til IKS og ROS, samt sexologi håndboken (hvordan de har laget en slik oversikt). Vi bør også skrive at vi tilbyr en oversikt.

Vi ønsker å dekke hele spekteret fra forebyggende arbeid til behandling av SF. Vi ønsker derfor også å lage en oversikt over det forebyggende arbeidet i Norge. Forslag til ansvarlig er Solfrid (med hjelp av ny stipendiat på NIH og det er ikke satt av midler til dette).

b) Selskapet bør være en tydelig stemme «utad», eks være knyttet til saker i media. Det ble også foreslått at andre kompetente personer utenfor styret forespørres om å uttale seg. Målsettingen bør være at media kommer til oss med spørsmål når det gjelder saker knyttet til spiseforstyrrelser. Det ble bestemt at alle i styret sender leder noen linjer med kompetanseområder som kan benyttes når vi viser oss «utad». Konkret mål: vi skal uttale oss på vegne av selskapet i media minst 5 ganger i løpet av 2016. Vi kan vurdere en orienteringsskriv som sier noe om at vi finnes og at det foreligger en unik liste over behandlere i Norge (når den er på plass). Twitter konto administreres av Therese F. Mathisen.

c) Vi ønsker å lage en oversikt over kurs/konferanser/kongresser knyttet til SF. Vi må være oppdatert på hva som skjer i Norge (og skandinavia). Vi bør bidra til kompetanseheving knyttet til forebygging og behandling av SF. Tips er å se på kalenderen til rop.no. Vi bør arrangere et årlig seminar hvor målgruppen er bredere enn medlemmer i selskapet. Forslag er en halv dags seminar med fokus på både forebygging og behandling av SF. Forslag til første seminar: april 2017.

d) Vi bør jobbe for å rekruttere flere medlemmer. Disse skal ha tilknytning til arbeid med SF/spiseproblematikk og innfri kriteriene for medlemskap. Vi diskuterte mulige medlemsfordeler; Redusert pris på årlig fagseminar (halv pris), man må være medlem i selskapet for å være medlem i NEDS, sende ut medlemsbrev, få oppdatert informasjon på en god måte (før andre og få info via mail i stedet for å søke opp på nettsiden). Forslag er å beholde medlemsavgiften på 200 kr. Noen må undersøke hva som er medlemsfordeler i NEDS.

e) Hvordan skal vi skaffe midler/sponsorer? Alle må være kreative for å tenke muligheter. Kristin kontakter et par forlag for å undersøke mulighet for sponsorer. Hva med Mills og Bendit – Jorunn sjekker. Hvis vi får trafikk på nettsiden/twitter etc kan kanskje flere sponsorer være interesserte. Andre aktuelle sponsorer; sats, nycomed/andre legemiddelfirma og næringsdrikker.