Den 27.september 2016 ble det andre styremøtet i NSFSF avholdt via telefonmøte med base på Norges Idrettshøyskole. I det følgende referat gjengis hovedpunktene i dette møtet.

Tilstede: Jorunn Sundgot-Borgen, Monica K Torstveit (referent), Solfrid Bratland-Sanda, Kristin Størby Ueland og Frida Merete Kahlisto

Ikke tilstede: Tone Anita Østrådt

 

  • Sak 1: Innkalling og saksliste ble godkjent
  • Sak 2: Referat fra siste møte ble godkjent
  • Sak 3: Som referent ble valgt M.K. Torstveit
  • Sak 4: Oppsummering fra siste møte ved Jorunn. Det ble orientert om at møtehyppighet i selskapet er 3-4 møter årlig hvorav dette er det andre møtet og det siste i 2016 vil være i desember. Det ble orientert om stadig oppdateringer av web siden (gjøres av stipendiat Therese F Mathisen) som alle medlemmene syntes var blitt meget bra. Når det gjelder rekruttering til Norsk selskap for SF har Jorunn fått tilbakemelding om fire personer som kunne tenke seg å bli med. Alle i styret har fortsatt en viktig jobb å gjøre med rekruttering. Vi var godt representert på NEDS. Angående økonomi er det liten endring siden sist; kun 1000 kr i utgifter til nettsiden. Det skal imidlertid utbetales honorar til dem som bidrar i arbeidsoppgaver gitt av Selskapet i desember (oversikt over behandlere og oversikt over forebyggende tiltak).
  • Sak 5: Oversikt over behandlere. Dette oversiktsarbeidet er påbegynt og ønskes avsluttet innen 1. desember. Det er tatt utgangspunkt i ROS sin oversikt, men det legges opp til at selskapets oversikt må være bredere og tydeligere. Alle medlemmer av styret må kritisk vurdere og godkjenne denne før offentliggjøring.
  • Sak 6: Oversikt over forebyggende arbeid i Norge. Ansvarlig for denne oversikten er Solfrid samt stipendiat Kethe Engen. Det er opp til Solfrid å avgrense omfanget, men det ble diskutert om ikke helsestasjoner (for ungdom) og enkelte prosjekter som Sunn idrett og eventuelt gode forskningsprosjekter bør synliggjøres. I tillegg var det forslag om å vise til en liste over helsesøstre som har tatt «Kropp & selvfølelse» kurset. Dersom en skulle synliggjøre enkelte gode prosjekter/institusjoner ble Bærum/Sandvika nevnt. I tillegg ble det nevnt å inkludere lærere og frisklivssentraler med evt gode prosjekter/tiltak. Artikkelen til Tori Halvorsen i legetidsskriftet: «Kommunikasjon om spiseforstyrrelsessymptomer på allmennlegekontoret» ble trukket frem som positiv. Frist for å ferdigstille oversikten: 1. desember.
  • Sak 7: Seminar april 2017. Jorunn er i dialog med NKS. De ønsker å bidra selv om det ikke er bundet opp til deres kroppspress-satsing. Ingen i styret hadde innvendinger mot dette. Det blir laget en plan med annonse for seminaret i desember og målgruppe bredere enn kun behandlere. Dato for seminar bør ut som pressemelding. Dette som et steg videre med tanke på å være tydelig i media. Der har vi ikke vært flinke nok gjennom 2016. Mange av oss har ofte uttalt oss i media, men ikke fått nevnt Selskapet. Forslag til dato ble 25. april 2017. Det ble diskutert sted for seminaret; alt fra NIH til Aker brygge til Gardermoen. Sistnevnte ble ansett som mest fornuftig dersom en tenker tilhørere også utenfra Oslo regionen. Tema som ble diskutert var «Sunn livsstil versus spiseforstyrrelser» og «Når blir det usunne sunt?» (sistnevnte «populært» tema på NEDS). Helsesøstre og lærere kunne hatt nytte av informasjon om når de skal reagere. Mulig PT’er/treningssenterbransjen også burde inviteres. Jorunn er ansvarlig for å skissere et forslag på tema og målgruppe og sjekke pris for å legge seminaret til Gardermoen. Det ble også diskutert hvilken deltakerpris en bør legge seg på. De fleste mente billigst mulig. Dette er også noe avhengig av om eksempelvis NKS kan sponse lokaler og mulig Tine sponse lunsj? Deltakerpris ble videre trukket frem igjen under sak 8.

Sak 8: Medlemsavgift/medlemsfordel NEDS. Det var enighet om å beholde medlemsavgiften på 200 kr. Når det gjelder medlemsfordeler var det forslag om gratis årlig seminar (eksempelvis 250 kr per deltaker, men gratis for medlemmer). Andre fordeler kunne være reserverte plasser på seminarene (i auditoriet/rommet). Medlemmer kan også minnes på at for å bli medlem i NEDS må man være medlem av Selskapet. Det ble orientert om muligheten for å få opptil 25 000 kr i støtte fra NEDS for å tjene gruppens videreutvikling.