Den 10.januar 2017 ble det tredje styremøtet i NSFSF avholdt via telefonmøte med base på Norges Idrettshøyskole. I det følgende referat gjengis hovedpunktene i dette møtet.

Tilstede: Jorunn Sundgot-Borgen, Tone Anita Østrådt, Solfrid Bratland-Sanda, Monica K Torstveit (referent)

Ikke tilstede: Kristin Størby Ueland og Frida Merete Kahlisto

 

  • Sak 1: Innkalling og saksliste ble godkjent
  • Sak 2: Referat fra siste møte ble godkjent
  • Sak 3: Som referent ble valgt M.K. Torstveit
  • Sak 4: Status på sakene fra forrige møte:

Nettsiden: Denne blir kontinuerlig oppdatert ved Therese F Mathisen og siden får mye positiv omtale. Utgiftene knyttet til denne var 3000 kr utbetalt i desember 2016.

 Nye medlemmer: Jorunn har rekruttert fem nye medlemmer. Vi andre oppfordres til å kontinuerlig bidra med rekruttering.

 NEDS/Nordisk kongress: Neste kongress skal avholdes på Island 15.-17. september 2018 og temaet er nærliggende det vi planlegger på vårt eget seminar i april 2017; «Eating Disorders versus Healthy Lifestyle».

Fra hjemmesiden deres:

Welcome to the 12th Nordic Congress on Eating Disorders held for the first time in Reykjavik September 12-14th 2018. The congress will be hosted by the Icelandic Eating Disorders Association in collaboration with the Nordic Eating Disorder Society. We are proud to introduce Harpa, Reykjavik’s new Concert Hall and Conference Centre. Harpa is located in the heart of Reykjavik, overlooking the bay and mount Esja. It is close to most of the congress hotels, art galleries, shopping areas and restaurants. The programme will feature plenary lectures, workshops, clinical symposia and posters. The theme of the conference will be; Eating Disorders versus Healthy Lifestyle. Eating disorders are characterized by extremes in diet, weight changes and exercise. Where do we draw the line between health and pathology and how can we guide our patients? The theme of this 12th Nordic Congress focuses on these important challenges, and how sociocultural factors influence the presentation of eating disorders and the key roles that social and family factors play in recovery.

Jorunn orienterte videre om at det nå er åtte interessegrupper I NEDS hvorav de to siste er en på ernæring og spiseforstyrrelser og en på fysisk aktivitet, idrett og spiseforstyrrelser der Solfrid er leder.

Oversikt over behandlere: Fristen den 1/12 2016 er blitt justert til 29/2 2017. Jorunn sender ut listen til oss før den «publiseres». Alle medlemmer av styret må kritisk vurdere og godkjenne denne før offentliggjøring. Jorunn sender også listen til Øyvind Rø for å få hans blikk på den før offentliggjøring.

 Oversikt over forebyggende arbeid i Norge: Solfrid sendte denne til oss alle i desember 2016. Den har inkludert følgende arenaer; idretten, treningssenter, helsestasjon for ungdom, fastlege, skoleverket og utekontakter. Tone Anita kom med innspill om å inkludere også interessegruppene. Solfrid reviderer listen og sender denne til styret en gang til før den offentliggjøres. ! Bemerk: den ligger nå publisert !

 Seminar april 2017: Det ligger an til at vi får noe sponset, men ikke tilstrekkelig til at vi kan arrangere seminaret på Gardermoen. Der kostet det 876 kr per person inkludert lunsj. Vi ble enige om å ha seminaret i Oslo området uansett.  Et alternativ er Norges idrettshøgskole hvor det koster 1640 kr per time for leie av det største auditoriet. Vi ble enige om at Jorunn sjekker ut hvorvidt det er mulig å leie dette fra f.eks. kl. 10-15 den 24. april. Alle styremedlemmer må sette av denne datoen.

Vi hadde en diskusjon på de tema vi synes naturlig faller innunder hovedtemaet for seminaret. Jorunn distribuerer et forslag til styret med forventet rask tilbakemelding. Det er viktig at vi snarlig og innen utgangen av januar kommer med en første markering av seminaret; «sett av datoen» hvor vi presenterer tittel på seminaret og 3-5 temaer som skal inkluderes. Vi ønsker bredde i fagprogrammet og dermed å nå mange. Målgrupper er helsesøstre, treningsbransjen, lærere, miljøarbeidere, studenter etc. Tone Anita undersøker om seminaret kan godkjennes i sykepleierforbundet og Jorunn sjekker om det kan godkjennes for fysioterapeuter/ergoterapeuter. Hovedsakelig er det forventet at vi i styret bidrar på seminaret og at vi i liten grad inkluderer forelesere som krever høye honorarer. Eneste forslag Jorunn hadde på internasjonal foredragsholder er Anna Melin fra Universitetet i København (Assistant professor, PhD, MSc, Reg Sports Dietitian for the Swedish Olympic Committé, Institute of Nutrition, Exercise and Sports (NEXS), University of Copenhagen) for å dekke temaet knyttet til kostholdsdietter/trender. Andre temaer foreslått er «Trening – en løsning på alt?», «positiv kroppsopplevelse» samt det å linke livsstilsvariabler opp mot spiseforstyrrelser.

Pris på seminaret ble diskutert og det var enighet knyttet til at studenter får rabatert (halv) pris. Det er vanskelig å vite hvor vi skal legge oss og forslag som 250 kr, 400 kr og 500 kr for ordinær pris ble diskutert (og rabatert pris av dette for studenter). Jorunn sender forespørsel til medlemmene som ikke var tilstede på dette styremøtet før beslutningen fattes.

Markedsføring av seminaret i første runde blir NTB melding, info på hjemmesiden samt at alle er med på å spre informasjon via sosiale medier. Det ble foreslått å lage en event på facebook om seminaret. Therese forespørres om hun kan gjøre dette. I tillegg er det viktig at vi markedsfører seminaret i våre respektive miljøer.

Sponsorer: Jorunn fortsetter arbeidet med å få tak i sponsorer til seminaret spesielt og til Selskapet generelt. Vi andre oppfordres til å bidra ved anledning.

Medlemsavgift/medlemsfordel NEDS: Det er fortsatt enighet om medlemsavgift på 200 kr. Tone Anita (Kasserer) får liste over nåværende medlemmer og sender ut faktura til alle. Her bør det tydeliggjøres medlemsfordeler som gratis seminar, samt at det kreves medlemskap i Selskapet for å bli medlem av NEDS. !Frist for innbetaling settes til 1. mars 2017!

  • Sak 5. Eventuelt. Jorunn orienterte om at den 2. juni 2017 er det World Eating Disorder Action Day. Sjekk for øvrig: http://www.worldeatingdisordersday.org/. Dette bør vi markere på hjemmesiden vår.

Videre tok Jorunn opp saken knyttet til at vi i Norge synes å være «splittet» i to grupperinger; 1) Norsk klinisk nettverk og 2) Norsk selskap for SF. Hun var forhindret fra å være på seminaret på Gardermoen i desember, men har i etterkant hatt dialog med Øyvind Rø om dette. Dette følges opp videre.

Det ble avslutningsvis avtalt at neste møte avholdes 2. mars kl. 14.30-15.30 via telefon. Jorunn har tidligere denne dagen møte med den Nordiske gruppen og kan referere fra dette møtet til oss kl. 14.30.