Herunder følger møtereferat fra telefonmøte i styret for NSFSF 1.mars 2017.

Sted: Telefonmøte med base på Norges idrettshøgskole, Oslo, 1.mars 2017, kl 12.00-14.00.

Tilstede: Jorunn Sundgot-Borgen, Kristin Størby Ueland, Tone Anita Østrådt, Frida Merete Kahlisto, Solfrid Bratland-Sanda, Monica K Torstveit (referent)

 

Sak 1: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 2: Referat fra siste møte ble godkjent

Sak 3: Som referent ble valgt M.K. Torstveit

Sak 4: Status på sakene fra forrige møte

Nettsiden: Denne blir kontinuerlig oppdatert ved Therese F Mathisen. Informasjon og programmet for seminaret vårt legges ut snarest mulig.

Nye medlemmer: Det er meget sannsynlig med flere medlemmer nå som det er distribuert mail til alle som nå står som medlemmer i selskapet vedrørende kontingent og seminar avgift.

Oversikt over forebyggende arbeid i Norge: Solfrid har ferdigstilt denne jobben.

Behandlere: Jorunn orienterte om at det ble for omfattende å lage denne oversikten. Spørsmålet var så om vi kan benytte ROS sin oversikt som ligger på deres hjemmesider. Jorunn har bedt Kristin kvalitetssikre denne og Kristin har sagt ja til dette. Utfordringen er imidlertid at denne oversikten inkluderer behandlere generelt og ikke behandlere for spiseforstyrrelser spesielt. Solfrid hadde et innspill om at det er vanskelig å lage en liste over behandlere for spiseforstyrrelser spesielt, da dette kan endrer seg og ikke er statisk. Hun foreslo å lage en oversikt over hovedsteder for behandling av spiseforstyrrelser (eks DPS’er) og så heller legge ut linken til ROS sin oversikt på vår hjemmeside. Det var enighet om at dette var et godt innspill og at en slik oversikt burde være klar til årsmøtet hvor andre fagpersoner muligens ville ha innspill til oversikten. Etter årsmøtet er det ønskelig at oversikten så revideres og legges ut på vår hjemmeside. Det var enighet om å la dette være et første steg og intensjon om å lage en liste over behandlere med spisskompetanse på spiseforstyrrelser er fortsatt tilstede. Foreløpig har selskapet imidlertid ikke økonomi til å honorere en person for å gjøre denne omfattende jobben.

Sak 5. Seminaret

Alle styremedlemmer hadde fått tilsendt forslag til seminaret på mail. Vi brukte en del tid på å diskutere programmet med tanke på foredragstitler, tidspunkt, pauser, økonomi etc. Angående sistnevnte ser det lovende ut med påmelding, men vi avventer purring til etter vinterferien. Når det gjelder bevertning kjøper vi fra et bevertningsfirma; estimert 60-70 kr per baguett/smørbrød. Hvis vi bidrar til å lage kaffe/te, skjærer frukt etc vil vi kunne holde kostnadene nede. Jorunn har med bakgrunn i dette estimert 100-120 kr per deltaker i utgifter. I tillegg kommer 8200 kr i leie av lokaler og dekning av reise/honorar for ekstern foredragsholder Anna Melin. Estimerte totalt utgifter er kr 60 000  Denne summen er søkt sponset av melk.no.

Tone Anita har i disse dager en omfattende jobb med fakturaer. Noen skal kun betale seminaravgift, noen kun medlemsavgift og noen begge deler. I utgangspunktet unngår vi å benytte Vipps grunnet regnskapsføringen. Kommer vi nærmere seminaret og likevel ser behovet for å opprette Vipps så gjør vi det. Det ble også diskutert hvordan regnskapet skal føres. Det kreves ikke egen revisor da vi ikke er et AS.

Fagprogrammet ferdigstilles i løpet av dagen og sirkuleres deretter for siste godkjenning.

Foreløpig program:

TID TITTEL FORELESER
10.00-10.10 Velkommen og innledning Jorunn
10.10-10.30 Hva er spiseforstyrrelser og hvordan kan du bidra? Kristin
10.30-10.50 Ny tittel…. Solfrid
10.50-11.10 Diett trender; helsebringende eller helseskadelig? Anna
11.10-11.30 Kaffe
11.30-11.50 Fitness; helsegevinst eller risikoatferd? Therese
11.50-12.10 Ja til menstruasjon, meieriprodukter og sterkt skjelett! Monica
12.10-12.30 Spiseforstyrrelser; trene eller ikke trene? Jorunn
12.30-13.20  Lunsj
13.20-14.00 Hvordan sikre ungdommen et sunt kroppsbilde? Solfrid/Jorunn/«Vilde» (Ulrikke Falch)
14.00-14.20 Forebygging av overvekt uten å øke risiko for spiseforstyrrelser? Tone Anita
14.20-15.00 Panel Alle

Sak 6. Agenda for årsmøtet.

Agenda for årsmøtet vil tas på sirkulasjon på mail. Valg av medlemmer vil imidlertid være et tema. I den forbindelse ble det nevnt at Frida ikke ønsker å stå til valg i neste periode.

 Eventuelt: Ingen saker kom opp.