I forbindelse med nylige avholdte seminar i regi av NSFSF, ble det avholdt årsmøte. I det følgende finner du referat fra dette møtet.

Sted: Norges idrettshøgskole, 24.april2017, kl. 15.30-16.30.

Tilstede fra styret: Kristin Størby Ueland, Tone Anita ØstrMt, Jorunn Sundgot-Borgen, Monica K. Torstveit (referent)
Ikke tilstede fra styret:Solfrid Bratland-Sanda, Frida Merete Kahlisto (for øvrig totalt 11personer tilstede)

     • Sak 1:Godkjenning av de stemmeberettigede Alle godkjente.
     • Sak 2: Godkjenning av Innkalling, saksliste, forretningsorden Alle godkjente.
     • Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen Jorunn ndgot-Borgen ble valgt som møteleder. Monica K Torstveit ble valgt som referent.Valgt til å signere protokollen:
      • Bent Egil Bergestuen, DPS Gjøvik, enhet for spiseforstyrrelser
      • Therese F Mathisen, Norges Idrettshøgskole.
     • Sak 4: Innkomne saker; Ingen saker meldt inn iforkant.
     • Sak 5: Regnskap 2016
      Saldo per 1/12016 var på 32 589 kr. I løpet av 2016 har det vært noe mer utgifter enn inntekter, primært grunnet oppdatering av nettsiden til Selskapet. Regnskapet viser 200 kr iinntekter for en årskontingent. Saldo per 1/12017 var 24 104 kr. Styret bør jobbe for å få inn flere årskontingenter for 2017. Dette arbeidet er pågående.
      Det var ingen innspill til regnskapet. Det ble imidlertid diskutert hvorvidt det var nødvendig med egen revisor grunnet lite inntekter/utgifter og det ble foreslått å gjøre endringer istatuettene på dette. Det var imidlertid uklart hvorvidt vi har mulighet til å endre dette. Dette må undersøkes,men kan antagelig ikke endres for inneværende år. Det ble også diskutert hvorvidt regnskapet skal sendes inn til Brønnøysund. En revisor bør forespørres om dette.
      Vedtak : Regnskapet for 2016 ble godkjent.
     • Sak 6: Budsjett 2017
      Det er budsjettert med 8000 kroner iårskontingenter og 12 000 kr l inntekter på seminaret iapril. Det kan ligge an til inntekter iunderkant av dette når det gjelder kontingenter men ioverkant av dette når det gjelder seminaret. Sponsorinntekter til seminaret på 15000 kr er gitt fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter.Når det gjelder utgifter er det budsjettert med 6000 kr i reisekostnader for foredragsholderne, 10 000 kr i honorar for utenlandsk foreleser, 12 900 kr i leie for auditorium til seminaret og møterom for årsmøtet, samt 7000 kr for lunsj til seminarets deltakere.
     • Sak 7: Valg: Når Selskapet ble stiftet på nytt ble det bestemt at medlemmene skulle bli valgt for to år. Det blir ikke gjort vedtektsendringer på dette. Det ble imidlertid foreslått at tre medlemmer blir med videre i Selskapet og så velges tre nye for to år. Følgende medlemmer har ytret ønske om å fratrede; Frida Merete Kahlisto og Solfrid Bratland-Sanda. Nye foreslåtte medlemmer var: Kethe Marie E. Engen og Therese Fostervold Mathisen, begge ved Norges Idrettshøgskole, for 2 år. Begge ble valgt med akklamasjon.
      Jorunn Sundgot-Borgern ønsket å fortsette som leder for to nye år. Sundgot-Borgen valgt med akklamasjon
      Vara medlemmene Kristin Stedal og Karianne Vrabel fortsetter som varamedlemmer. Det ble vedtatt å forespørre om en av vara representantene vil inngå som fullverdig medlem og bytte plass med Monica Torstveit (som da evt blir vara). Det ble gjort oppmerksom på at det hadde vært en fordel med en psykolog/medisiner i styret iSelskapet. Dette vil kunne bli mulig dersom Karianne Vrabel (nå vara) bytter plass med Monica Torstveit (nå medlem).
     • Sak 8: Eventuelt
      Det å være synlig imedia har vært en av målsettlngene for Selskapet. Dette har vi imidlertid ifor liten grad innfridd. En utfordring er at vi tilhører ulike institusjoner og det kan være utfordrende med hvem det da er vi representerer når vi uttaler oss.Det ble foreslått at vi kanskje kan tilby intensivkurs om hvordan møte personer med SF i sitt yrke? Dette kan også være med på å etablere oss som et «kompetanseselskap», og også gi Selskapet noen inntekter. Det ble videre foreslått om man til neste årsmøte kunne arrangere et kveldsseminar for eks.sykepleiere, fysioterapeuter, helsesøstre etc på Østlandet som en pilot. Dette var det positive innstillinger til og styret jobber videre med dette forslaget.

    Det ble trukket frem at dagens seminar var vellykket.

    Jorunn minnet på at målsettingen var iutgangspunktet at vi uttaler oss om saker vi har spisskompetanse på og det vil vi fortsette med. Hvis man uttaler seg på vegne av Selskapet skal Jorunn orienteres.Det var enighet om at Selskapet bør uttale seg knyttet til kommende konferanse om nye retningslinjer.