Det innkalles til årsmøte 18.4.2018  kl 17 på Norges idrettshøgskole.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt inn innen 10.4.2018

Agenda:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

Sak 4: Innkomne saker

Sak 4: Regnskap 2017

Sak 5: Budsjett 2018

Sak 6. Valg

Sak 7: Eventuelt