Styret i NSFSF avholdt styremøte i april, og vedlagt følger referat fra møte og valg av styre representanter.

Tilstede: Jorunn Sundgot-Borgen (leder), Monica Klungland Torstveit (skype), Therese Fostervold Mathisen, Kethe Marie Elgesem Engen (referent), Bent Egil Bergstuen, Christine Sundgot-Borgen

Ikke tilstede: Tone Anita Østrådt, Kristin Størby Ueland , Karianne Vrabel

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
Det var 6 stemmeberettiget deltakere. På bakgrunn av at kontingenten er vedtatt å kuttes ut, er alle tilstedeværende stemmeberettigede.
Vedtak: Alle deltakere er stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent.

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
Innstilling: Jorunn Sundgot-Borgen er ordstyrer og Kethe M. E. Engen er referent. Bent Egil og Therese signerer protokoll.
Vedtak: Jorunn Sundot-Borgen ble enstemmig valgt til å være ordstyrer. Kethe Engen ble enstemmig valgt til referent. Bent-Egil Bergstuen og Therese Fostervold Mathisen ble enstemmig valgt til å signerer protokoll

Sak 4: Årsberetning og innkommende saker
Jorunn Sundgot-Borgen fortalte og summerte opp selskapets virksomhet og møter det siste året. Herunder ble drøftet og oppsummert selskapets tilstedeværelse i media, gjennomføring av kurs, seminarer, planlegging av kongress i 2020 og mulige samarbeidspartnere.
Innstilling: årsberetningen for 2018 godkjennes.
Vedtak: årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Regnskap
Jorunn Sundgot-Borgen la frem revidert budsjett for selskapet
Innstilling: regnskap for 2017 godkjennes
Vedtak: regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent

Sak 6: Budsjett for 2018
Jorunn Sundgot-Borgen innledet, alle tilstedeværende diskuterte muligheter for å øke inntekter i 2018.
Innstilling: budsjett for 2018 vedtas
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt

Sak 7. Valg
Jorunn Sundgot-Borgen ble enstemmig valgt til leder
Therese Fostervold Mathisen ble enstemmig valgt til nestleder
Kethe M.E.Engen ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem, og Bent Egil Bergstuen og Tone Seim Fuglseth ble enstemmig valgt til nye styremedlemmer (og erstatter Monika Klungland Torstveit og Tone Anita Østrådt).
Karianne Vrabel ble enstemmig valg inn som vara

Sak 8: Eventuelt
Alle styremedlemmer oppfordres til å tenke igjennom forslag til temaer for kongress i 2020.