Det innkalles til årsmøte 19.3.2019 kl 16 på Norges idrettshøgskole (møterom Kollen)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt inn innen 12.3.2019

Agenda:

  • Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede
  • Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  • Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
  • Sak 4: Innkomne saker
  • Sak 4: Regnskap 2018
  • Sak 5: Budsjett 2019
  • Sak 6: Planlagte kurs i regi av NSFS og ROS
  • Sak 7. Nordisk kongress 2020
  • Sak 8: Eventuelt