Forebygging av spiseforstyrrelser

Idretten

Idretten er en arena hvor det er økt forekomst av spiseforstyrrelser. Derfor er det viktig at både trenere og ledere har kunnskap om forebygging, tidlig identifisering og håndtering av spiseforstyrrelser.

Hvordan identifisere og håndtere spiseforstyrrelser blant utøvere? Sunn idrett er underlagt Norges Idrettsforbund, og jobber for å forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og spre kunnskap om idrettsernæring. Det som startet ut som et 5-årig prosjekt i 2008 ble i 2013 vedtatt som en varig driftsform, med samme eiere og organisering, og i 2020 endelig underlagt NIF. Opprinnelig var prosjektet rettet mot jenter og hadde navnet Sunn Jenteidrett, men i mars 2016 ble guttene formelt inkludert i målgruppa, og navnet ble endret til kjønnsnøytrale Sunn Idrett.

På nettsidene til Sunn idrett finnes informasjon om forebygging av spiseforstyrrelser rettet mot både utøvere, trenere og foreldre.

Treningssentre

Spiseforstyrrelser er utbredt hos både instruktører og medlemmer ved treningssentre. Dette er derfor også en arena hvor forebygging og tidlig identifisering er sentralt.

ROS gjennomførte et prosjekt om identifisering og håndtering av spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen. Prosjektet «Sunn trening?» mottok midler fra Extrastiftelsen. Prosjektet munnet ut i en veileder for identifisering og håndtering av spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen: Spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen.

I 2020 lanserte dessuten ROS, etter finansiering fra Dam stiftelsen, et e-læringsprogram om tvangstrening, rettet mot treningssenterbransjen.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et lavterskel tilbud hvor ungdom kan komme og ta opp helserelaterte utfordringer, inkludert spiseforstyrrelser.

Helsedirektoratets veileder for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Fastlege

Fastlegen er en naturlig første instans for håndtering av forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser.

Skoleverket

Skolen er den arenaen hvor alle barn og unge kan nås, og det er en av de viktigste arenaene for forebygging av spiseforstyrrelser.

Forebygging av spiseforstyrrelser har vært prøvd ut gjennom ulike prosjekter, blant annet gjennom et prosjekt fra Norges idrettshøgskole og Oslo senter for idrettsskadeforskning: Idrett, helse, kropp og prestasjon.

Diabetes type 1

Body Project er et forebyggingstilbud mot spiseforstyrrelser hos ungdom med diabetes type 1.

Interesseorganisasjoner

I Norge finnes det to brukerstyrte interesseorganisasjoner for spiseforstyrrelser. Disse organisasjonene driver både forebyggende arbeid, kontakttelefon og kommunikasjon via e-post, samt samtalegrupper og individuelle samtaler med personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende.