NKNS-møte august 2006

Tid: 23. august 2006.
Sted: Hotell Skagen i Bodø.
Deltagere:
Fra Helse Nord: Beathe Reiert Nilsen, Mariann Hansen, Vibeke Stalsberg, Birgit Rydså og Mildrid Valvik.
Fra Sigrid Bjørnelv, Kjersti Brænne og Mia Sve.
Fra Helse Vest: Annicken Ulvik.
Fra Helse Sør: Inger Lise Juul og Øyvind Rø.
Fra Helse Øst: Per Johan Isdahl, Åse Minde, Heidi Langbakk Skille og Kari Rød.
Fra kompetanseprogrammet Kropp og selvfølelse: Kari-Brith Thune-Larsen.
Fra ROS, Rådgivning Om Spiseforstyrrelser: Anita Nilsen, organisasjonssekretær.
Fra IKS, Interessegruppen for kvinner med spiseforstyrrelser: Sissel Lohne og Ellen M. Berg Ottesen.
Forhindret fra å møte: 
Lars Hammer, Hilde Thomassen, Peer Nicolay Jørgensen, Jan Rosenvinge, Stein Frostad, Jorunn Torgauten, Henrik Lundh, Monika Otterstad Sund, Eldar Evang og Crister Gaven fra SHdir.

Referat

Møte ble innledet av regional koordinator, Mildrid Valvik, som ga oss en varm og tankevekkende mottagelse.

Sak 1: Presentasjon av helseregionens situasjon, arbeid og fremtidsplaner.

Beate Reiert Nilsen presenterte regional enhet for spiseforstyrrelser i Bodø. Hun fortalte også om et omfattende arbeid utført for å kartlegge behandlingstilbud, kompetanse, omfang og samarbeid i Helse Nord. Begge PP-presentasjonene legges med som vedlegg.

Birgit Rydså fortalte om planene for et spesialisert behandlingstilbud for voksne i Bodø. Avdelingen vil bli lokalisert i et nytt bygg ved Bodø Sykehus, og beregnes ferdigstillet i 2008. Enheten vil ha tolv sengeplasser øremerket pasienter med spiseforstyrrelser.

RKT har i dag fire sengeplasser reservert for behandling av spiseforstyrrelser. Disse sengene er en del av allmennpsykiatrisk avdeling, en enhet med totalt atten sengeplasser. I 2005 var det totalt tretten pasienter med spiseforstyrrelser innlagt ved denne enheten, og gjennomsnittelig liggetid var ti og en halv uke.

Etableringen av RKT har ført til bedrede muligheter for å se ulike behandlingsalternativer. Ikke alle har behov for behandling i døgnenheter. Samtidig ser man at geografiske forhold kan gjøre poliklinisk behandling umulig, og at innleggelse av den grunn blir alternativet.

Sak 2: Samarbeidet mellom nasjonalt klinisk nettverk og forskningsnettverket.

I 2003 valgte SHdir å gi økonomisk støtte til etablering og drift av disse to nettverkene. Nasjonalt klinisk nettverk koordineres av Sigrid Bjørnelv, mens forskningsnettverket administreres fra Modum, og har Jan Rosenvinge som leder. Det har nå kommet en oppfordring fra SHdir om å vurdere sammenslåing av nettverkene. Debatten vil i hovedsak ha følgende fokus:

  • Trenger vi to nettverk?
  • Hvordan ser vi for oss fremtiden?
  • Vil en sammenslåing ha noen uheldige konsekvenser?
  • Vil alt arbeid opphøre dersom økonomisk støtte fra SHdir opphører?

Sak 3: Arbeid mot en felles forskningsdatabase?

Det er enighet om at vi har behov for gode evalueringsverktøy, slik at vi kan sammenligne erfaringer og resultat. Gode faglige diskusjoner er avhengig av at vi diskuterer ut fra sammenlignbare data. Hvordan kan vi etablere en struktur som muliggjør at innsamlede data kan settes i system? Er en felles forskningsdatabase for ambisiøst?

Sverige har et velfungerende system for forskning, kan det være mulig for oss å benytte dette. Karoline Bjørk ved Karolinske Institutt nevnes som en ønskelig samarbeidspartner i denne sammenheng.

Målet med en felles forskningsdatabase, er både som kvalitetssikring, dokumentasjon, og som samarbeidsverktøy i arbeidet med pasientene. Brukervennlighet bør også være en viktig komponent. Det er enighet om at vi må unngå at materialet blir for stort, og at en ”grunnpakke” ikke må omfatte for mye.

Sak 4: Om fritt sykehusvalg.  

Ordningen har muligens sitt bakteppe i somatikken. Fritt sykehusvalg gjør at det ikke lenger er nødvendig å innhente gjestepasientgarantier fra andre helseregioner. Det kan eksempelvis medføre problem for budsjettansvarlig dersom man overraskende mottar store regninger behandling i annen region. Flere slike regninger vil gjøre budsjettarbeidet uforutsigbart.

Spørsmålet om hvem som i så fall burde varsle ved innleggelse av gjestepasient, ble også diskutert. Det ble enighet om å arbeide mot henvisende instans, ettersom denne vil være den naturlige ”varsler” i fot. pasientens hjemstedsregion.

Taushetsplikten må også respekteres. Pasienten kan varsles som NN, slik at det ikke er personalia, men utgiftene som registreres.

Sak 5: Veien videre. 

Det oppleves en bedret kompetanse innen fagfeltet i løpet av de tre årene nettverket har eksistert. Likedan har det vært fruktbart at vi gjennom å kjenne hverandre, også kjenner de ulike sykehusenes styrke. Dette har gjort det lettere å oppsøke rett hjelp til rett tid. Interesseorganisasjonene sier at tilbakemelding fra pårørende viser fortsatt manglende kompetanse hos helsesøstere, lærere, trenere og allmennleger.

Det åpnes for at nettverket setter av tid til å evaluere egen nytte, samt å peke ut mål for videre arbeid. Det kan også være en tanke å ha en nasjonal koordinator for organisering av kurs med tanke på videre kompetansebygging.

NKNS nettsted

Det oppfordres fremdeles til å sende inn stoff til våre nettsider.

Neste møte i NKNS blir på Gardermoen 29. september. Møtet vil ha særlig fokus på behandlingstilbud til barn og ungdom med spiseforstyrrelser. Hensikten er å drøfte og dele planer og problemstillinger man har i forbindelse med etablering og oppbygging av regionale tilbud til pasienter med alvorlig spiseforstyrrelser innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Møtet arrangeres av Vibeke Stalsberg, regional koordinator i Helse Nord, og Inger  Lise Juul, rådgiver i Helse Sørs regionalt nettverk. Vibeke og Inger Lise foreslår at hver region møter med tre representanter, slik at det legges til rette for en god meningsutveksling.

Eventuelle tilføyelser/endringer kan rettes til referent Mia Sve på telefon 7484 9065/4824 2070, eller på e-post: Mia.Sve@hnt.no. Frist for tilbakemelding er satt til 4. oktober. Med vennlig hilsen,
Sigrid Bjørnelv, Nasjonal koordinator 
           .

NKNS-møte mars 2006

Tid: 6. mars 2006, kl. 10 – 15.30
Sted: Spesialenhet Stjørdal.

Deltagere: 

Fra Helse Nord: Beathe Reiert Nilsen
Fra Helse Midt:  Henrik Lundh, Monica Sund, Sigrid Bjørnelv
Fra Helse Vest: Stein Frostad, Jorunn Torgauten, Annicken Ulvik
Fra Helse Sør:  Inger Lise Juul
Fra Helse Øst:  Per Johan Isdahl, Hege Sætherhaug, Trine Wiig, Gudbjørg Jonsdottir, Åse Minde, Eldar Evang, Roy Andersen
Fra Forskningsnettverket: Jan Rosenvinge
Fra Kropp- og Selvfølelse: Kari-Brith Thune-Larsen
Fra ROS: Anita Nilsen
Fra SHdir: Christer Gavèn

Forhindret fra å møte: 
Birgit Johanne Rydså, Mariann Hansen, Mia Sve, Lars Hammer, Øyvind Rø, Camilla Gåre, Hilde Thomassen, Peer Nicolay Jørgensen, Birgit Rydså, Mariann Hansen, Kjersti Brænne, Mildrid Valvik og Vibeke Stalsberg.

Kort historikk

Det er nå 3 år siden Sosial- og Helsedirektoratet (SHdir) i et møte med representanter fra de ulike regionale helseforetakene besluttet å gi midler til opprettelse og drift av et nasjonalt klinisk nettverk for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Helse Midt-Norge ved Sykehuset Levanger ble bedt om å påta seg ansvar for den nasjonale forankringen og administreringen av dette nettverket (se brev fra SHdir datert 170303).

Første møte i nettverket ble holdt 21 november  2003, og fra referatet fra dette møtet kommer det fram at  SHdir skulle sende brev til de regionale foretakene vedr. regional koordinator og deltakere i det regionale kliniske nettverket.

Nettverket skulle være for de regionale spesialenhetene, men da dette ikke eksisterte i alle regioner, ble det opp til regional koordinator å sørge for representanter i nettverket. Det er ønskelig med faste representanter, 2-3 fra hver region, men representanter både fra voksenpsykiatri og barnepsykiatri. Deltakerne i det kliniske nettverket skal være representanter med en klinisk forankring, ikke rene administratorer. Senere har helse Nord fått to koordinatorer, en for voksne og en for barn/ungdom.

Presentasjon av de ulike regioners situasjon pr i dag:

Helse Nord

Bodø: Har et tilbud med 4 senger i en allmennpsykiatrisk post samt et kompetanseteam som er i full drift. Arbeider med et forprosjekt til en spesialenhet med 8 + 4 senger, dette skal være ferdig høsten 2006, planlagt byggestart i 2007.  Har fått midler etter plan, og skal nå lyes ut 1 legestilling, 1 psykologstilling og 2 miljøterapeutstillinger. I Tromsø planlegges det et regionalt senter for barn/ungdom med 6 senger.  Utbyggingsplanene noe forsinka. Både Bodø og Tromsø deltar i et prosjekt om multifamiliearbeid.

Helse Midt-Norge

Regionalt Kompetansesenter  (RKSF) har 2 sengeposter for aldersgruppen 16 år og eldre, en på Levanger med 8 senger (+ to mulige treningsleiligheter), samt en nyåpna på Stjørdal med 8 senger. Videre en spesialpoliklinikk bemannet med 4 psykologer, 2 overleger og en fysioterapeut.  Har behov for økt bemanning. Oppstart av Kropp og Selvfølelse for Midt-Norge høsten 2005, stor søknad og fornøyde deltakere. BUP, St.Olvs Hospital i Trondheim har ansvar for tilbudet til de yngste, foreløpig 2 senger i en avdeling.

Helse Vest

Barn/ungdom: Det er startet et prosjekt som skal se på behandlingstilbudet til barn/unge under 16 år, dette prosjektet skal være ferdig i september 2006.  Noen poliklinikker har kompetanse på dette området, andre ikke. I samarbeidet omkring barn /unge, oppleves det at barneavdelingen har meldt seg ut, men fungerer som konsulenter i BUPA. Barn og unge under 18 år behandles poliklinisk, og innlegges evt i barneavdeling eller familieenheten.  Ungdom over 16 år legges inn i spesialenheten på Haukeland.  De ønsker en dagenhet med lang åpningstid slik at barn/ungdom kan opprettholde sitt sosiale nettverk.  Fokus skal være på familieterapi, og kompetansehevning på multifamilieterapi skjer i samarbeid med London.

Voksne: Seksjon for spiseforstyrrelser har 5 heldøgnsplasser, 12 dagplasser, samt en poliklinikk i rask vekst.  I Stavanger  skjer det en avklaring, det kommer snart noe mer derifra.

Helse Fonna har et tilbud i Haugesund

Helse Førde er i en oppbyggings/avklaringsfase

Helse Bergen har et regionansvar for de over 16 år. Fra Helse Vest sender man ikke noen til utlandet.

Helse Sør

Det er etablert et regionalt nettverk med ansvar for kartlegging og kompetansehevning. Videre er det et planarbeid i gang i forhold til regional enhet, som skal legges til Helse Buskerud.  Dette arbeidet skal være ferdig 31. mai.  Det planlegges oppstart av et kompetanseteam sommeren/høsten 2006. Videre satses det på døgnplasser regionalt, i mindre grad  lokalt. Videre fokus på kompetansehevning lokalt for å redusere behovet for innleggelse.

Helse Øst

Det er opprettet et regionalt fagråd i RASP (Regional avdeling for spiseforstyrrelser). Spørsmålet er hvem som skal være på regionalavdelingen.  Helseforetakene kommer med bestilling il regionalavdelingene. De trenger hjelp og støtte og kompetanse på motivasjonsarbeid. De ønsker også second opinion og veiledning.

Det er utviklet et tettere samarbeid mellom Aker og RASP. Aker har søkt om å bli en regional poliklinikk. De har 6 fagstillinger. Gir et tilbud om spisetrening.  Har indremedisiner tilknyttet.

Helse Øst har et ”sovende nettverk” bygd opp via kompetanseprogrammet Kropp- og selvfølelse.

Reinsvoll har et oppegående tilbud.

Det er et planarbeid omkring ambulante tjenester (poliklinikk, flerfamilienettverk).

Fra RASP: Har 8 pasienter 8-23 år.  Får ny avdeling fra 2006 – 2007.  Skal ha en avdeling med 20 plasser, 8 for barn/unge og 12 for voksne i 2 differensierte poster. Det er en positiv trend i rekrutteringen av fagfolk, får en ny lege fra Tyskland. De har kompetanse på individual-, familie- og miljøterapi. Men: Oslo by er kompleks. Det vanskeligste  er de voksne damene som har gitt opp psykiatrien. Problemet er plasser (stanger hodet i taket).  Har ikke kapasitet for de som er 22 –23 år og oppover.  Disse har vært holdt på en henvisningsliste, dette har medført påtale for av Helsetilsynet, og de er satt over på venteliste.  Ventelistegarantien er brutt. Samarbeidet med somatikken er problematisk, her må ansvaret understrekes.

Revidering av Strategiplan mot spiseforstyrrelser

Det var satt ned to arbeidsgrupper med mandat i forhold til forebygging og behandling i forbindelse med denne revideringen.  Arbeidsgruppene leverte sine forslag før jul, SHdir har jobbet videre med dette.  Under veis ble status endret fra Strategiplan, til Handlingsplan, og før oversendelse til HOD, er det blitt en rapport. Chirster Gavèn opplyser at det heller ikke for SHdir er klart hvorfor bestillingen fra HOD er endret. Kopi av rapporten sendes de regionale koordinatorene.

Revidering av Retningslinjer for behandling

Christer Gavèn orienterte om dette arbeidet.  Både de gamle retningslinjene fra 2000 og NICE guidelines er revidert ved hjelp av instrumentet Agere.  De gamle retningslinjene kommer forbausende godt ut, mens NICE fullt ut tilfredsstiller Agree-instrumentets krav. Spørsmålet er om de gamle norske retningslinjene skal revideres, eller om NICE guidelines skal oversettes. Viktig med noe som er hensiktsmessig til bruk i norske fagmiljø.

Ellers er det i SHdir et økt fokus på kvalitet. Det er ansatt flere fagfolk, og det jobbes med en standard for utredning og diagnostikk. Målet er en MINI-pakke som skal kunne brukes av alle. Diskusjon:  Hvordan få til en implementering av retningslinjene?

For interesserte: NICE Guidelines:  www.nice.org.uk  (ISBN 1-84257-497-3)

Tvang og alvorlige spiseforstyrrelser

I fjor fikk vi tilsendt på høring et  utkast til Rundskriv: Tvangsbehandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Vi har ikke hørt noe mer etter dette, og kontakt med rådgiver Mari Svarstad i SHdir, har vi fått følgende svar: Hva som anses for rett er omtalt i Helse- og Omsorgsdepartementets høringsnotat om endring i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven av 13. juni 2005 (finnes på www.hod.dep.no). Her er det også foreslått lovendring på dette området. På bakgrunn av omtalen i høringsnotatet har direktoratet ikke funnet det naturlig å gå ut med et rundskriv om temaet. De vurderer imidlertid å sende ut et brev med redegjørelse for gjeldende rett i samarbeid med HOD i løpet av våren, og vil gjerne ha synspunkter på dette.

Dette ble referert på møtet.  I diskusjonen ble det pekt på at det er en stor mangel at det ikke finnes gode retningslinjer/forskrifter for bruk av tvang ved alvorlige spiseforstyrrelser.  Indikasjonen for bruk av §3.1 er godt gjort rede for i Aslak Syses kommentarutgave til Psykisk Helsevernloven.  Problemene er er mer knyttet til indikasjonen for tvungen behandling med mat/ernæring, og varigheten av tvunget psykisk helsevern.

Vi ønsker ikke tvang i stedet for god og adekvat frivillig behandling. Tvang må imidlertid være der som en mulighet.  For enkelte er tvang og rammene rundt en tvungen behandling viktig og nødvendig.

Det er fortsatt et problem at folk blir alvorlig og kronisk syke fordi de ikke blir behandlet med tvang, eller fordi tvangsbehandlingen avsluttes på et for tidlige tidspunkt.

NKNS Nettsted

Etter en ”trang fødsel” er nettsidene oppe og går. Vi ber om tilbakemelding på ting som skal med, og om stoff til nettsidene.

Neste møte i NKNS blir i Bodø i august, 23. og 24. august.

Vi vil den første dagen ha fokus på samarbeidet mellom klinisk nettverk og forskningsnettverk, dag to får vi besøk av Professor Walter Vandereycken, som vil gi veiledning på klinisk materiale/organisatoriske/ faglige spørsmål.

Representantene fra Bodø får ansvar for rammene rundt møtet.

Eventuelle tilføyelser/endringer kan rettes til Mia Sve på telefon 7484 9065/4824 2070, eller på e-post: Mia.Sve@hnt.no. Frist for tilbakemelding er satt til 24. mars. Med vennlig hilsen:
Sigrid Bjørnelv, Nasjonal koordinator
Sammendrag av referatet er utarbeidet av Stein Frostad

NKNS-møte november 2005

Det ble holdt møte i Nasjonalt klinisk nettverk spiseforstyrrelser (NKNS) på Modum bad klinikken 17. november 2005.

Sted: Modum Bad Klinikken
Tid: Torsdag 17. november 2005
Deltagere: Vibeke Stalsberg, Sigrid Bjørnelv, Stein Frostad, Monika Otterstad Sund, Henrik Lundh, Mildrid Valvik, Birgit Rydså, Beate Reiert Nilsen, Øyvind Rø, Hilde Thomassen, Peer Nicolay Jørgensen, Turid Moseid, Kari Røe, Camilla Gåre, Mariann Hansen, Lars Hammer, Jan Rosenvinge, Åse Minde, Kari-Brith Thune-Larsen, Kjersti Brænne, Karianne Vrabel, Astrid Mortensen, Kjersti Stenshorne, Solfrid Bratland-Sanda, Jan Rosenvinge, Inger Halvosen, Inger Lise Juul og Mia Sve.
Meldt avbud: Annichen Ulvik, Lars Hammer, Heidi Skille Langbakk, Anita Nilsen, Jorunn Torgauten og Per Johan Isdal.
Referent: Mia Sve

Møtet ble åpnet av Sigrid Bjørnelv og Øyvind Rø.

Sak 1. Generell informasjon om Modum Bad Klinikk, ved konstituert klinikksjef Trond Svagaard. Presentasjon av Avdeling for spiseforstyrrelser, ved Øyvind Rø. Modum åpnet i 2004 en egen avdeling for behandling av spiseforstyrrelser. Posten har 16 sengeplasser, hvorav to er definert som «fleksisenger». Disse benyttes til forvern, ettervern eller pårørende. Behandlingstilbudet er tilpasset grad av motivasjon. Modum kan dokumentere at 70% av pasientene har blitt klart bedre etter behandling. Av disse har 25% blitt friske.

Sak 2. Prioriteringskriteriene: Kriteriene for barne- og ungdomspsykiatrien ble gjennomgått og godkjent. Det var også enighet om at barn og unge defineres som alle opp til 18 år. Alder må likevel aldri være et hinder for behandling. Vedtatte endringer for kriteriene rettet mot voksenpsykiatrien er ført inn i tabellen. Tabellen er ment som et redskap for å lette oversikten. Mer utfyllende tekst vil komme under tabellen. Tabellen sendes med dette ut til siste høringsrunde. Svarfristen er satt til 5. desember.

Sak 3. Tanker rundt fremtidig organisering av NFNS og NKNS: Mye av arbeidet som gjøres i Forskningsnettverket skal impliseres i klinikken. Tilbakemeldinger fra begge nettverkene viser at det etterlyses et tettere samarbeid. Det påpekes også at Nasjonalt Klinisk og Nasjonalt Forskningsnettverk for Spiseforstyrrelser har ulike oppgaver og rutiner, og at et fullstendig sammenslåing ikke nødvendigvis vil være gunstig. Utdanningsprogrammet Kropp og selvfølelse ble nevnt som et tredje nettverk, og tanken om et tettere samarbeid mellom disse tre ble lansert.

Konklusjon: Nettverkene bør diskutere dette i sine fora. Hvordan vi skal tenke på sikt, vil være sak på vårt neste møte.

Aktuelt:

6.-7. februar 2006 vil det være Miljøterapikonferanse på Rica Hell Stjørdal. Konferansen vil være rettet mot voksenpsykiatrien. Arrangør: Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger.

23.-24. mars 2006 arrangerer Norsk Selskap mot Spiseforstyrrelser en konferanse i Bergen. Tema: Overvekt, fedme og overspising. Målgruppen er ansatte innen både BUP og voksenpsykiatrien.

Neste møte i NKNS vil være ved Spesialenhet Stjørdal 6. mars. Forslag til tema for møtet tas i mot med takk! Program for dagen vil bli ettersendt.

Eventuelle kommentarer til referatet kan rettes til Mia.Sve@hnt.no

Med vennlig hilsen,
Sigrid Bjørnelv Mia Sve

Representanter i NKNS

Navn Arbeidssted
Anita Nilsen ROS
Annicken Ulvik Haukeland Universitetssykehus
Beathe Reiert Nilsen Nordlandssykehuset
Birgit Rydså Nordlandssykehuset
Camilla Gåre IKS
Eldar Evang Aker Universitetssykehus
Henrik Lundh Sykehuset Levanger
Hilde Thomassen Sørlandet Sykehus
Jan Rosenvinge Universitetet i Tromsø
Jorunn Torgauten Haukeland Universitetssykehus
Kari-Brith Thune-Larsen Ullevål Universitetssykehus
Kjersti Brænne St. Olavs Hospital
Lars Hammer Sykehuset Buskerud
– Inger Halvorsen (vara) Forskningsavdelingen, R-BUP
Mariann Hansen UNN, Tromsø
Mia Sve Sykehuset Levanger
Mildrid Valvik Nordlandssykehuset
Monika Otterstad Sund Sykehuset Levanger
Peer Nicolay Jørgensen Sørlandet Sykehus
Per Johan Isdal Ullevål Universitetssykehus
Sigrid Bjørnelv Sykehuset Levanger
Stein Frostad Haukeland Universitetssykehus
Turid Moseid Sosial- og helsedirektoratet
Vibeke Stalsberg
UNN, Tromsø
Øyvind Rø Modum Bad
Åse Minde Aker Universitetssykehus
Inger Lise Juul Helse SørInger Lise Juul

NKNS har 25 representanter pr. september 2005.

Ta kontakt dersom listen har feil eller mangler: Mia.Sve@hnt.no / Telefon 4824 2070

NKNS-møte 19. september 2005

Tid: 19. september 2005, kl. 10 – 15.30
Sted: Flyporten Conference Center East
Deltagere: Lars Hammer, Annicken Ulvik, Beathe Reiert NilsenMildrid Valvik, Birgit Johanne Rydså, Vibeke Stalsberg, Heidi Langbakk Skille, Stein Frostad, Øyvind Røe, Åse Minde, Eldar Evang, Peer Nicolay Jørgensen, Camilla Gåre, Henrik Lundh, Anita Nilsen, Monika Otterstad Sund, Elisabeth Hinderaker, Per Johan Isdal, Mariann Hansen, Kjersti Brænne, Turid Moseid, Sigrid Bjørnelv og Mia Sve.
Forhindret fra å møte: Jorunn Torgauten, Kari-Brith Thune-Larsen, Hilde Thomassen, Jan Rosenvinge.
Referent: Mia Sve

Møtet ble innledet av Sigrid Bjørnelv.

Sak 1: Behandlingstilbudet til pasienter med BMI < 11. Tanker videre om et spesialisert behandlingstilbud, eventuelt ved Haukeland Universitetssykehus?

Bakgrunnen for diskusjonen er behandlingserfaringer. Dette er en relativt liten pasientgruppe (anslagsvis ti pasienter pr. år på landsbasis), men utfordringene er mange. For adekvat behandling trengs spesifikk kunnskap, både om somatiske komplikasjoner knyttet vekt, og komplikasjoner i forhold til reernæring. Faglig forsvarlighet er et krav, og spørsmålet er om vi ikke bør ha et stabilt og forutsigbart behandlingsmiljø for denne pasientgruppen. Dersom Haukeland skal bygge opp et tilbud, trengs en forutsigbarhet i forhold til pasienttilførsel.

Vårt lands geografiske forhold taler for at vi også bør kunne tilby behandling lokalt, ettersom noen pasienter vil være for syke til å tåle transport. Samtidig vil dette være en helhetsvurdering: Hva er minst risikabelt. Tematikken er etisk komplisert, og utfordringene er mange. Det er enighet om behovet for økt kompetanse innen somatikken.

Konklusjon:
Nasjonal kompetanse er nødvendig, men regionene må også forplikte seg til opparbeidelse av kompetanse innen dette feltet. Ansvaret ligger hos regionene.

Sak 2: Foreløpig resultat med videreføring av arbeidet utført på Geilo i februar.

Stein Frostad og Sigrid Bjørnelv har utarbeidet et skriv til høring. Frist for tilbakemelding ble satt til 20. oktober. Representantene oppfordres til å vurdere ulike tidspunkt for frister med fokus på hva som kan anses som medisinsk forsvarlig. Målet er at de ulike regionene har en felles frist-tankegang.

Sak 3: Behandlingstilbud til voksne med langvarig, alvorlig spiseforstyrrelser og varig funksjonssvikt. Oppbygging av flerregional spesialenhet ved Stjørdal DPS.

Målgruppen er pasienter som har vært syke i ti år eller mer, og alderen vil være fra fyllte tretti. Behandlingsmålene er reduksjon av symptomer og bedret livskvalitet. Behandlingstilbudet skisseres etter en utredningsfase på tre uker. Positive og konstruktive gjøremål vil være en del av behandlingshverdagen, og det vil i stor grad tas individuelle hensyn. Alle pasienter skal ha individuell plan. Viktig med samarbeid med den/de som har ansvar for oppfølging etter utskrivelse. Enheten vil også vektlegge et godt samarbeid med henvisende region. Vi vil også dokumentere vitenskapelig effekten av vårt tilbud. Et delmål vil være å utvikle modeller som kan benyttes ved andre distriktspsykiatriske sentra.

Konklusjon: 
Positivt at det etableres et behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Sak 4: Bruken av second opinion. Når bør dette vurderes, og hvordan etablere gode rammer for dette? Bør vi utarbeide et dokument som sier noe om dette temaet?

Second opinion kan benyttes både i forhold til råd og/eller veiledning, og til vurdering av eventuell endring av behandlingstilbud/institusjon. Vi bør oppfordre til økt bruk av andres erfaringer, samt til større åpenhet mellom avdelingene. Revisjon av behandlingsinnhold, rammer og kvalifikasjoner er å regne som en faglig kvalitetssikring. Den som mottar henvendelse om å bidra med second opinion, må i hvert tilfelle vurdere eget ståsted i forhold til gjeldene sak. Tilknytning til pasient, institusjon eller samarbeidspartnere/kollegaer kan i enkelte saker vanskeliggjøre en nøytral rolle.

Sak 5: Multifamilie gruppebehandling.

Familieterapi er et viktig redskap. Multifamilie gruppebehandling tilbys nå i et samarbeidsprosjekt mellom RASP, Bodø, Tromsø og Lund. Samarbeidspartene har også felles veiledningsgruppe. Det innhentes nå klinisk materiale, og intensjonen er å forske nærmere på dette. Tilbudet som gis i dag, er et løp over et år. Seks familier der pasienten ikke er innlagt (bor hjemme) får tilbud. Hensikten er å styrke foreldrene og foreldrekompetansen. Første møte er en introkveld. Deretter en samling på fire dager, og siden samlinger på en halv til en hel dag. Tilbudet kan kombineres med andre, lokale tilbud.

Dette er en metodisk og systematisk arbeidsform, og gode manualer foreligger.

Konklusjon: 
Viktig å huske hele familien.

Sak 6: Eventuelt. 

Forslag til saksliste for kommende møter:

  • Sammenhengen mellom klinikk og forskning. Bør vi trekke inn forskningskompetanse i det kliniske nettverket?
  • En felles fristtankegang? Konkludere videre fra dagens sak 2. Invitere jurist tilknyttet RASP, Wenche Dahl Eide til møtet.

Mariann Hansen informerte om telematikk-forelesninger med Josie Geller og Martin Sørensen i oktober og november. Påmelding til forelesningene skjer via Nasjonalt Senter for Telemedisin, på www.undervisningskatalogen.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Mariann.Hansen3@unn.no. Se vedlegg merket telematikkforelesninger.

Camilla Gåre informerte om et pårørende kurs i Oslo. Ytterligere opplysninger finnes på: http://www.iks.no/iks_kurs.htm#Foreldre

Per Johan Isdal minner om et forskningsseminar med Brian Lask ved Flyporten Conference Center East 2. desember.

Minner om neste møte i NKNS 17. november 2005 på Modum Bad.

Eventuelle tilføyelser/endringer kan rettes til Mia Sve på telefon 7483 9955/4824 2070, eller på e-post:Mia.Sve@hnt.no. Frist for tilbakemelding er satt til 20. oktober.

 

 

Med vennlig hilsen:

 

Sigrid Bjørnelv                                                Mia Sve

Nasjonal koordinator                                      Fagkonsulent

 

 

NKNS-møte juni 2005

Sted: Arktika, Polarmiljøsenteret, Tromsø
Tid: Torsdag 16. juni 2005
Deltagere: Se nederst i dette dokumentet
Referent: Mia Sve

Møtet ble åpnet av Nasjonal koordinator, Sigrid Bjørnelv.

(mer…)