NKNS-møte november 2004

Referat fra møte i Oslo 181104.

Sted: Ullevål universitetssykehus
Tid: Torsdag 18. november 2004, kl. 10 – 16.
Deltagere: Se nederst i dette dokumentet.
Referent: Mia Sve

Møtet ble innledet av Per Johan Isdal og Sigrid Bjørnelv, før vi raskt gikk over til dagens møteprogram:

Sak 1. Informasjon om arbeidet med nettsted og logo:
Håkon Fretheim, daglig leder i Klapp Medis AS presenterte vårt utkast til nettside for Nasjonal klinisk nettverk. Det ble åpnet for innspill i forhold til forslaget, og disse er notert og vil bli tatt med i det videre arbeidet. Dette gjelder blant annet en egen «knapp» for helsepersonell med behandlingsveileder og oppdaterte / anbefalte bøker og artikler. De regionale koordinatorene må imidlertid ta stilling til hvem som skal stå oppført som kontaktperson i sin region. Videre må de se på hvordan de ønsker å «reklamere» for sine behandlingstilbud?

Deretter presenterte Mia skisser designet som forslag til logo. Disse er å betrakte som utgangspunkt for videre arbeid, og er utarbeidet av art director Gudrun Haave. Hun sier at nettverkets lange navn er veldig beskrivende, men at forkortelsen alene ikke gir mening. Slik hun ser det, er det viktig at logoens symbol fremhever «nettverk», og at ordet «spiseforstyrrelser» heller fremheves i teksten. Hun opplever symbolikken i «nettverk som også er et sikkerhetsnett» som interessant. Det ble i løpet av dagen gitt flere tilbakemeldinger av sprikende karakter, og samtlige deltagere oppfordres til å oversende konkrete tanker og / eller ideer til undertegnede innen 6. desember. Det videre arbeidet med nettsiden vil avvente ferdig logo.

Sak 2. Forslag om arbeidsgruppe : Det foreslås at det etableres en egen arbeidsgruppe for utarbeidelse av felles prioriteringskriterier. Det er enighet om behovet for klarhet i forhold til definisjoner og kriterier. Arbeidsgruppen må ha et klart og tydelig mandat fra sine regioner. Problematikk knyttet til «nye» juridiske begrep ble også luftet; – slik som «prognosetap». Hva er dette? Hva innebærer det for vårt felt? Kan det å bli henvist til en poliklinikk med manglende kompetanse innen spiseforstyrrelser gi prognosetap? Kan det å bli henvist til en poliklinikk med god kompetanse føre til reduksjon i behovet for behandling i sengepost? Det ble henvist til rundskriv 7 / 2000 ( Sosial- og helsedepartementet) der et spesialisert behandlingstilbud på poliklinikknivå er et av målene. Dette er mange steder en mangel pr. i dag.

Enighet om at det utpekes to personer fra hver region til arbeidsgruppen (skal favne både BUP og voksen). Gruppen bør også inkludere en jurist.

Sak 3. Presentasjon av strategisk behandlingsplanlegging: Per Johan Isdal presenterte RASP, utfordringer og problemer knyttet til forarbeid, etablering og drift av avdelingen. For ytterligere informasjon, henvises det til det skriftlig materiale vi fikk utlevert.

Sak 3. Presentasjon av MultiFamilieGruppeBehandling: Seksjonsleder Inger Lise Juul og avdelingsoverlege Bjørn Christian Østberg presenterte tanker og erfaringer knyttet til dette arbeidet. Det ble åpnet for mulighet for deltagelse i gruppen også for pasienter fra andre regioner enn de involverte. Videre kan det også søkes om å få komme som observatør. Power point presentasjonen vil ettersendes når disse blir oversendt oss.

Sak 4. Videreutdanningstilbud på universitetsnivå: Vi ser for oss en nasjonal utdanning på universitetsnivå for helsepersonell som arbeider ved regionale spesial- eller kompetanseavdelinger. Utdanningen vil gå over 2 år, og fullført utdanning vil gi 60 studiepoeng. Forelesninger vil gis i blokkuker. Før psykologisk fakultet ved NTNU går videre med dette, ønskes en tilbakemelding på antatt studentgrunnlag. Vi mottar gjerne flere tilbakemeldinger i forhold til dette!

Takk til alle ved RASP for en vellykket møtedag! Vi vil komme tilbake med et forslag til en ny møteserie så snart det lar seg gjøre. Vennlig hilsen,

Mia Sve; Mia.Sve@hnt.no

Følgende deltok på NKNS`s møte i Oslo 18.11.04:

Bjørnelv, Sigrid
Brænne, Kjersti
Djupesland, Kirsten (for Lars Hammer)
Eeg-Henriksen, Hanne (RASP). Juridisk avd., USS
Evang, Eldar
Frostad, Stein
Hallberg, Mette (SHdir)
Isdal, Per Johan
Juul, Inger Lise (RASP)
Jørgensen, Peer Nicolay
Lamark, Bjørg (RASP)
Larsen, Aslaug (RASP)
Lundh, Henrik
Minde, Åse
Nilsen, Anita
Røe, Øyvind
Stalsberg, Vibeke
Sund, Monika Otterstad
Sve, Mia
Søndergård, Sven Nis (RASP)
Thomassen, Hilde
Torgauten, Jorunn
Valvik, Mildrid
Østberg, Bjørn Christian

Meldt avbud:
Gåre, Camilla
Hammer, Lars
Moseid, Turid
Rosenvinge, Jan
Thune Larsen, Kari-Brith
Ulvik, Annicken

Årsmøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2004

Årsmøtet ble holdt i forbindelse med Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser som ble holdt i Oslo 16.-17. september 2004.

Referat fra årsmøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser, Oslo Plaza onsdag 15.sept 2004 kl 16-17. Fortsett å lese «Årsmøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2004»

NKNS-møte september 2004

Referat fra møte i Levanger 020904.

Sted: Møterom ved Levanger Sykehus.
Tid: Torsdag 2.september 2004, kl. 10 – 16.
Deltagere: Se nederst i dette dokumentet.

Regional koordinator for Helse Midt-Norge, Henrik Lundh ønsket velkommen, og det ble foretatt en kort presentasjon av møtedeltakerne.

Sak 1. Utvidelse av § 4-4. Turid Moseid fra Sosial- og helsedirektoratet presenterte et oppdrag direktoratet har fått av Helsedepartementet. Møtedeltagerne fikk utdelt kopi av skrivet fra departementet.

Oppdraget er todelt, og etterspør en vurdering av de rettslige spørsmål som behandling av pasienter med spiseforstyrrelser reiser, samt vurdering av hensiktsmessigheten av Helsetilsynets retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser.

Det ble foreslått etablering av et utvalg som kan utarbeide et dokument som ikke bare omhandler når pasienter skal underlegges tvangsbehandling, men også sier noe om hva som bør ha kommet forut. Videre bør dokumentet si noe om hva tvangsbehandling av denne pasientgruppen innebærer, samt når tvangen skal opphøre. Det kom også forslag om utarbeidelse av et skriv som sier noe om konsekvensene av langvarig tvangsbehandling. Når retningslinjene foreligger, bør disse gjøres tilgjengelige på nettet. Det var enighet om et behov for tydelighet fra lovverket.

Sak 2. Individuelle behandlingsfrister. Sigrid Bjørnelv orienterte om endringene i lovverket fra 1. september i år. Se: vedlegg.

Det er enighet om et behov for klarhet i forhold til definisjoner og kriterier. Hva er en rettighetspasient? Hva er forsvarlig ventetid? Hvilke pasienter skal ha tilgang til regionale ressurser? Hvordan skille mellom 1.-, 2.- og 3.-linjetjenesten?

Sak 3. Spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger.  Psykiatrisk sykepleier Monika O. Sund, fysioterapeut Marit Danielsen og enhetsleder Gerd Ulvin presenterte deler av behandlingstilbudets innhold. Deretter fikk møtedeltakerne en omvisning i posten.

Sak 4. Organisering og drift. Klinikkleder Hilde Ranheim presenterte kort tanker knyttet til organisering og drift.

Sak 5. Utkast til nettside. Det ble presentert et utkast til nettside for Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser. Det kom flere spennende innspill i forhold til denne; disse er notert og vil arbeides videre med. Sender som avtalt med utkastet som vedlegg, slik at forslaget kan studeres nærmere av den enkelte. Vi setter pris på ytterligere innspill, og håper å ha mottatt disse innen 4. oktober slik at vi deretter kan gå videre med saken.

Sak 6. Tanker videre. Spørsmålet er blant annet hvordan vi skal organisere fremtidige møter i NKNS. Vi må ta stilling til om møtene skal gå over en eller to dager. Det er viktig at vi organiserer oss på en slik måte at møtene gir konkrete resultat i form av eksempelvis endrede retningslinjer, metodevalg, dokumentasjon etc.

Det foreslås også en ny workshop våren 2005. Tema for denne eller disse dagene bør bestemmes relativt fort, slik at vi kan planlegge og skaffe aktuelle fagpersoner inne det valgte emne. Følgende tema ble foreslått:

  • Overvekt / tvangsspising
  • Medikamentell behandling (hindre indikasjonsutglidning)
  • Hvordan gjøre en god «second opinion»
  • Todelt workshop for kontaktpersonene i NKNS, samt enkelte spesielt inviterte på bakgrunn av sine faglige kvalifikasjoner. Første del kan bestå av felles innlegg, deretter deles deltakerne i grupper. Arbeidet skal resultere i et skriftlig produkt.

18. november vil det som tidligere avtalt være et møte for NKNS i regi av Helse Øst. Program for dagen vil komme senere.

Møtedagen ble rundet av med en felles middag for de av oss som hadde anledning til det.

Referent, Mia Sve

Følgende deltok på NKNS møte på Levanger 02.09.04:

Bjørnelv, Sigrid
Brænne, Kjersti
Evang, Eldar
Frostad, Stein
Gåre, Camilla
Hammer, Lars
Isdal, Per Johan
Lundh, Henrik
Minde, Åse
Moseid, Turid
Nilsen, Anita
Røe, Øyvind
Stalsberg, Vibeke
Sund, Monika Otterstad
Sve, Mia
Thomassen, Hilde
Torgauten, Jorunn
Ulvik, Annicken
Valvik, Mildrid
Østberg, Bjørn Christian.

Meldt avbud:
Jørgensen, Peer Nicolay
Rosenvinge, Jan
Thune Larsen, Kari-Brith

Kropp og selvfølelse, oppstart i Helse Vest 010904

Kropp og selvfølelse startet opp i Helse Vest 010904. Dette er et kompetanseutviklingsprogram som gir utdannelse i utredning og behandling av spiseforstyrrelser. 32 sentrale behandlere i Helse Vest skal gjennomgå programmet.

Med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet startet kompetanseutviklingsprogrammet Kropp og selvfølelse i Helse Vest 010904.

Programmet tar sikte på å utdanne helsearbeidere til å utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser. 33 behandlere skal gå gjennom et utdannelsesprogram på høyt faglig nivå. Deltagerne i programmet vil gjennomgå en serie seminarer og veiledningsgrupper der behandlerne får anledning til å diskutere praktiske problemer knyttet til utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Faggruppe for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus er ansvarlig for det faglige programmet. Fortsett å lese «Kropp og selvfølelse, oppstart i Helse Vest 010904»

NKNS-møte juni 2004

Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, i Bergen 160604.

Sted: Auditoriet i gamle Psykiatrisk klinikk. Haukeland Sykehus.
Tid: Onsdag 16. juni 2004, kl. 10 – 16.
Deltagere: Se nederst i dette dokumentet.
Referent: Mia Sve

Nasjonal koordinator Sigrid Bjørnelv ønsket velkommen, og det ble foretatt en kort presentasjon av møtedeltakerne.

Sak 1. Orientering fra møte med Shdir : Det ble referert kort fra møtet med Shdir 23. april 2004. Sosial- og helsedirektoratets opprinnelige tanke var å samle fagfeltet innad i regionene. Regional koordinator ble utnevnt, og dennes ansvar var å kartlegge behovene i sin region. Shdir satte av ca. 300 000 kroner til hver region, og disse midlene var først og fremst øremerket tiltak knyttet til nettverksbygging. Gjennom å etablere en arena for samhandling var tanken å bygge opp kompetanse internt. Det skal sikres en forankring i alle foretak og enheter. Utfordringen ligger blant annet i å finne gode lokale løsninger, og å få alle med (BUP, voksne og somatikken). Ut over dette står regional koordinator fritt innenfor rammene.

Når det gjelder midler for inneværende år, er fristen for å søke disse satt til 1. august. I følge Turid Moseid vil det ikke være problematisk om søknaden ikke er inne før 1. september. En utsettelse skyldes at brev sendt ut fra Shdir enda ikke har nådd frem til de regionale koordinatorene. Dette, kombinert med nært forestående sommerferie, gjør det vanskelig for mange å få søknaden inn til 1. august. Det ble enighet om at videre brev fra Shdir heretter vil bli sendt ut med kopi til regionale koordinatorer.

Videre ble det diskutert rundt de regionale koordinatorenes rolle i forhold til rapportering av brukte midler. Regnskap for store summer tar tid, og fordeling av midler til andre enheter vanskeliggjør ytterligere. Det ble fremmet forslag om en direkte rapportering fra Hf til Shdir. Dette skulle Moseid ta med seg tilbake til direktoratet.

Sak 2. Navn, forkortelse og logo: Deltakerene ble enige om at NKNS var en hensiktsmessig forkortelse. Når det gjelder logo, oppsto det noe debatt i forhold til nytteverdien. Ut fra intensjonen om et synlig nettverk, ble det likevel enighet om å kontakte et reklamebyrå for hjelp med utformingen. En logo vil kunne benyttes på vår nettside, og også i forhold til markedsføring.

Sak 3. Etablering av nettsted: Hensikten med nettsiden er å gi oversikt, samt å bedre tilgjengeligheten. Viktig at allmennleger kan finne frem til behandlingsalternativer rundt om i Norge. Det må komme frem hvem som kan kontaktes hvor. Nettstedet skal inneholde informasjon om hvem som er regionale koordinatorer i de ulike regionene, og hvem som er kontaktpersoner hvor. Siden bør også inneholde generell informasjon, samt opplysninger om hva som skjer i forhold til spiseforstyrrelser i Norge.

Regionale koordinatorer har ansvar for å skaffe oversikt i egen region, og å for å sette dette på papiret. Hvem er det naturlig å henvise hvor i hvilken region.

Det ble fremsatt tanker om å ha to utgaver av nettsidene; en intern for oss, og en ekstern for andre interesserte.

Sak 4. Avdeling for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssykehus: Bjarte Subhaug presenterte avdelingen som består av fire avsnitt (spiseforstyrrelser, alderspsykiatri, konsultasjonsteam og senter for traumatisk stress og vold). Avdelingen er i ferd med å etablere Regional kompetansesenterfunksjon.

Sak 5. Om barnepsykiatri og samarbeid: Annicken Ulvik orienterte om erfaringer innen barnepsykiatrien, og deres samarbeid med andre relevante aktører innen fagfeltet.

Sak 6. Videre møteplan: Neste møte i NKNS vil finne sted i Midt-Norge 2. september. Deretter står Helse Øst for tur med møte i Oslo 18. november. Program for møtene kommer senere. Alle oppfordres til å komme med innspill i forhold til aktuelle tema.

Sak 7. Videreutdanning for miljøterapeuter: Sigrid Bjørnelv orienterte om planer rettet mot videreutdanning på universitetsnivå for miljøterapeuter som arbeider med behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Miljøterapeuter har pr. i dag ingen tellende utdanning ut over generell videreutdanning i psykiatri. Man ser foreløpig for seg en utdanning over to år, med et kull på 20 personer. Gjennomført studie vil gi 60 studiepoeng. Inntakskrav vil blant annet være klinisk praksis og yrkesaktivitet innenfor arbeidsområdet gjennom hele utdanningen.

Sak 8. Fritt sykehusvalg i BUP: Lars Hammer tok denne saken opp til debatt på bakgrunn av eksempler på uklarhet i forhold til ansvar og lovverk. Pasienter skal få tilgang på tilbudene som er best utviklet, og tilgjengeligheten skal være høy. Det er uklart om vi kan si nei til en pasient selv om man opplever å ikke ha kapasitet. Dersom man setter pasienten på venteliste, overtas samtidig ansvaret. Dersom ventelistegarantien gjør at pasienten må tilbys annet behandlingstilbud, som eksempel utenlandsopphold, må sykehuset der pasienten har stått på venteliste betale for dette. Denne ordningen kan synes å være urimelig, og kan også virke mot sin hensikt ved at sykehus vegrer seg for å motta pasienter fra andre fylker. Hver region ble oppfordret til å organisere seg godt, sørge for å skape og videreutvikle behandlere, organisere poliklinisk tilbud slik at noen behandlere får ansvar for behandling av denne pasientgruppen. Dette på bakgrunn av volum/kvalitet- tankegangen.

Operasjonaliserte kriterier over hva som defineres som alvorlig, hva som kan behandles i 1.-linjen, 2.-linjen etc. mangler. Når bør pasienter vurderes søkt over til behandling under et annet nivå. Nasjonale indikatorer ble etterspurt. Videre ble det poengtert at «lengste forsvarlige ventetid» praktiseres ulikt. Turid Moseid skulle ta dette opp med direktoratet.

Sak 9. Spiseforstyrrelser ved diabetes. Stein Frostad holdt et interessant innlegg om dette temaet. Han er en av bidragsyterne av en brosjyre utarbeidet etter oppdrag fra Norges diabetesforbund. Brosjyrens tittel er: Spiseforstyrrelse ved diabetes. Forekomst, diagnostikk og behandling. Ytterlige informasjon om dette vil bli ettersendt. Frostad avsluttet med følgende forespørsel: Hvem kan/vil delta i arbeidet med å etablere og videreutvikle et behandlingstilbud til denne pasientgruppen?

Møtedagen ble avsluttet med informasjon om spesialenheten for spiseforstyrrelser ved Haukeland. Vi fikk også en omvisning i postens trivelige lokaler. Takk til alle involverte i personalgruppa som bidro til en fin avslutning av møtedagen!

Følgende deltok på Nasjonalt klinisk nettverk spiseforstyrrelser sitt møte i Bergen 160604:

Bjørnelv, Sigrid
Frostad, Stein
Gåre, Camilla
Hammer, Lars
Isdal, Per Johan
Laberg, Stine
Lundh, Henrik
Moseid, Turid
Nilsen, Anita
Poulsson, Kjetil (for Øyvind Rø)
Stalsberg, Vibeke
Sund, Monika Otterstad
Sve, Mia
Thomassen, Hilde
Thune-Larsen, Kari-Brith
Torgauten, Jorunn
Ulvik, Annicken
Valvik, Mildrid
Østberg, Bjørn Christian

Meldt avbud:
Brænne, Kjersti
Evang, Eldar
Minde, Åse
Rosenvinge, Jan