Retningslinjer for gjennomføring av Nordiske kongresser

Overordnede mål
De nordiske konferansene bør ha som overordnet mål å bidra til faglig tvikling og samarbeid innen spiseforstyrrelser i de nordiske landene.

 • Internasjonale gjesteforelesere kan inviteres, men omfanget av internasjonale bidrag må ikke svekke den nordiske profilen. Internasjonale forelesere som alt har, eller ønsker å etablere en samarbeidsrelasjon til nordiske fagmiljøer bør foretrekkes.
 • Det er det Nordiske Selskapet som er formell arrangør, og dette skal klart synliggjøres under kongressene.
 • Et nasjonalt selskap får delegert oppgaven med å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre det konkrete arrangementet, men da på vegne av det Nordiske Selskapet ved dets styre. Derfor har det nasjonale selskapet et ansvar for å holde styret i Nordisk Selskap oppdatert på planer og progresjon når det gjelder kongressen, og eventuelt konsultere det nordiske styret ved behov underveis i planleggingsarbeidet.

Det nasjonale selskapet bør i planlegging av kongressene også vektlegge følgende:

 • Tverrfaglighet og en bred presentasjon av virksomhet i vårt fagfelt.
 • Virksomhet kan beskrives som pågående eller planlagte forskningsprosjekter, forskningsresultater, kliniske behandlingsmodeller, samarbeidstiltak, kliniske erfaringer eller erfaringer som pasient eller pårørende.
 • Så langt det er mulig bør man inkludere kolleger fra alle de nordiske landene.
 • Så langt det er mulig bør man i valg av forelesere/innledere inkludere yngre kolleger for å ivareta hensynet til rekruttering og tilhørighet til fagmiljøet.
 • Kongressene kan ha ett eller flere overordnede temaer.
 • For å ivareta kontakt og samarbeidspotensial til andre fagmiljøer bør man søke etter høykvalifiserte innledere/foredragsholdere som er temarelevante, men som ikke vanligvis er å finne på kongresser i vårt fagfelt. Her inviteres man til å tenke utradisjonelt og kreativt. Eksempler kan være tallrike (en kunstterapeut, en hematolog, genetiker, etc. etc.) uten at eksempler må oppfattes som førende eller styrende.
 • Man bør så langt det er mulig benytte interaktive presentasjonsformer for å ivareta hensynet til den økte læringseffekt som oppnås ved diskusjon, dialog og refleksjon.
 • Konferansested og de eventuelle sosiale arrangementer skal være av en slik art at det fremmer kontakt og dialog mellom alle kongressdeltagerne.

Vedtatt av Styret i Nordisk Selskap for Spiseforstyrrelser 22. februar 2005