Retningslinjer for tildeling av stimuleringsmidler

Vedtatt av Nordisk Styre april 2005

Nordisk Selskap for Spiseforstyrrelser ønsker å stimulere faglig virksomhet i Norden gjennom økonomiske midler i en størrelsesorden fastsatt av Styret.

For å styrke det nordiske samarbeidet gis det støtte til faglig virksomhet som omfatter deltagere fra minst to nordiske land.

Dette kan konkretiseres som økonomisk støtte til møter mellom nordiske deltagere som arbeider sammen, eller som ønsker å etablere et samarbeid knyttet til behandling og/eller forskning.

Søknader til langsgående virksomhet eller potensielt langsgående virksomhet gis prioritet fremfor ad hoc aktiviteter.

Det gis normalt ikke økonomisk støtte til enkeltpersoner.

Søknader fremmes gjennom de nasjonale selskaper til Styret for NEDS som saksbehandlende instans. Det opereres med to frister, 1. mai og 1. oktober. Styrets avgjørelse kan ikke påklages.

De som mottar økonomisk støtte forplikter seg til en hensiktsmessig markedsføring av NEDS/det nasjonale selskapet. Man forplikter seg til også å avlegge økonomisk og faglig rapport til Styret over hvordan midlene er disponert. Eventuelle ubrukte midler skal tilbakeføres NEDS.