Vedtekter for Nordisk selskap for spiseforstyrrelser

STADGAR
Antagna på det konstituerande mötet i Stockholm den 23 maj 1997.
Ändrade och fastställda på medlemsmötet i Bergen den 6 februari 1998.
Reviderade på medlemsmötet i Lund den 29 maj 2002.

§ 1 MÅLSÄTTNING
Sällskapet har till huvudsaklig uppgift att utveckla och systematisera kunskaperna om och förbättra behandlingsmetoderna för ätstörningar. Denna målsättning uppnås genom att:

  • främja och stödja forskning inom området, särskilt sådan som förutsätter samarbete mellan olika och/eller forskningsenheter i de nordiska länderna.
  • främja och stödja samarbete mellan behandlingsenheter i de nordiska länderna och mellan dessa och forskare inom området.
  • verka för att göra befintlig och ny kunskap tillgänglig för alla Sällskapets medlemmar.
  • främja kontakter med motsvarande organisationer utanför de nordiska länderna.
  • fungera som ett forum för nya kontakter och utbyte av erfarenheter mellan människor i de nordiska länderna som på olika sätt arbetar professionellt med ätstörningar.

§ 2 MEDLEMSKAP
Alla enskilda personer, som yrkesmässigt arbetar med behandling av och/eller forskning om ätstörningar i de nordiska länderna, inbjudes att bli medlemmar i Sällskapet. Ordinarie medlemskap är enbart individuellt. Institutioner/kliniker/enheter verksamma inom området ätstörningar äger emellertid rätt att bli stödmedlemmar, dock utan rösträtt.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT
Medlem erlägger till Sällskapet en årlig medlemsavgift. Avgiften bestäms av årsmötet. Medlemsavgiften för stödmedlemmar (institutioner/kliniker/enheter) är vid alla tidpunkter 10 gånger högre än den för ordinarie (individuella) medlemmar.

§ 4 STYRELSE
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av två ordinarie ledamöter och en suppleant från vart och ett av medlemsländerna. Ordföranden och de övriga styrelseledamöterna väljs genom allmän omröstning på medlemsmötet.
Valperioden är 4 år. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
För att säkra kontinuiteten i styrelsen väljs inte hela styrelsen samtidigt. Principen ska vara att en ledamot från varje medlemsland väljs på ett medlemsmöte och de övriga ledamöterna (och suppleanterna) på nästa medlemsmöte.
Ordförandeskapet bör roteras mellan medlemsländerna. För att betona Sällskapets multiprofessionella karaktär bör styrelsemedlemmarna, om möjligt, representera minst 3 olika yrken från mer än en disciplin.

§ 5 VALBEREDNING
Sällskapet har ingen särskild valberedning, utan styrelsen fungerar också som valberedning.

§ 6 MÖTEN
Sällskapet håller vartannat år ett allmänt medlemsmöte. Arrangemanget av detta möte bör, om möjligt, rotera mellan medlemsländerna. Tid och plats för medlemsmötet fastställs på föregående ordinarie medlemsmöte. En dagordning med förslag till nya styrelseledamöter utdelas vid mötet. Styrelsen ansvarar för arrangemangen i anslutning till medlemsmötena.
Extraordinära medlemsmöten kan sammankallas av styrelsen och skall sammankallas när minst 20 procent av Sällskapets medlemmar skriftligen kräver det. Kallelse skall ske minst en månad i förväg genom utsändande av dagordning.

§ 7 SPRÅK
De språk som kan användas på Sällskapets möten är danska, norska, svenska och engelska. Förutom på sekreterarens modersmål skall Sällskapets stadgar och alla protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten även föreligga på engelska.

§ 8 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
Ändring av dessa stadgar måste beslutas av ett ordinarie medlemsmöte. De föreslagna ändringarna skall vara upptagna som en ordinarie punkt på dagordningen. Upplösning av Sällskapet måste beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena måste vara ett ordinarie möte.
Vid upplösningen befintliga tillgångar i Sällskapet överlämnas till sådan kunskapssökande, patientstödjande eller sjukvårdande verksamhet, som av sista mötet beslutats.